Przetargi.pl
Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 1 408 503,25 zł (art. 506 § 1 lub 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)

Urząd Gminy Trzebiechów ogłasza przetarg

 • Adres: 66-132 Trzebiechów, ul. Sulechowska 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 3514122, 3514131 , fax. 068 3514122
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Trzebiechów
  ul. Sulechowska 2 2
  66-132 Trzebiechów, woj. lubuskie
  tel. 068 3514122, 3514131, fax. 068 3514122
  REGON: 00054687400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzebiechow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sfinansowanie zobowiązań Gminy poprzez przejęcie długu w kwocie 1 408 503,25 zł (art. 506 § 1 lub 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa: spłaty wierzytelności bezspornych w kwocie 1 408503,25 zł (słownie: jeden milion czterysta osiem tysięcy pięćset trzy złote 25/100) w trybie art. 518 § 1 pkt. 3 KC przez podmiot trzeci za zgodą dłużnika (subrogacja) albo zamiana warunków spłaty istniejących wierzytelności bezspornych w trybie art. 506 § 1 KC przez wierzyciela za zgodą dłużnika (nowacja). 2.W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na pakiet wierzytelności innego podmiotu i wyboru tej oferty dochodzi do skutku subrogacja a w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, którego wierzytelność wymieniona została w załączniku nr 1 do umowy i wyboru tej oferty, w zakresie tej wierzytelności dochodzi do skutku odnowienie długu. 3.Zamawiający przewiduje uruchomienie całej kwoty poprzez jednorazowe spłacenie w dniu 31 grudnia 2015 r. pozostałych do spłaty części wierzytelności zaciągniętych przez Gminę lub, w przypadku gdy wierzytelność Wykonawcy jest jednym z długów objętych przedmiotem zamówienia, Zamawiający przewiduje uruchomienie całej kwoty poprzez jednorazowe spłacenie w dniu 31 grudnia 2015 r. pozostałych do spłaty części wierzytelności zaciągniętych przez Gminę objętych przejęciem długu w trybie art. 518 § 1 pkt 3 Kodeksu cywilnego, a w pozostałym zakresie dojdzie do nowacji zobowiązania, zgodnie z uchwałą nr IX/62/2015 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na usługę spłaty i restrukturyzacji zobowiązań Gminy (art. 518 § 1 pkt 3 lub art. 506 § 1 Kodeksu Cywilnego) (stanowiącą Informację dodatkową) na sumę w kwocie 1 408 503,25 zł. 4.Zamawiający oświadcza, że wszystkie wierzytelności określone w ust. 3 są bezsporne i w całości należne Wierzycielom określonym w załączniku nr 1 do załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ. 5.Spłata zaciągniętego zobowiązania nastąpi w 144 miesięcznych ratach płatnych w terminie od dnia 31 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., zgodnie harmonogramem (w przypadku zmniejszenia kwoty przejętych wierzytelności harmonogram zostanie dopasowany poprzez pomniejszenie kolejnych rat, począwszy od ostatniej). 1. Wykonawca dokonuje spłaty zobowiązań wskazanych przez Zamawiającego w łącznej wysokości 1 408 503,25 zł i staje się jego wierzycielem, zgodnie z art. 518 § 1 pkt 3 lub w przypadku gdy wierzytelność Wykonawcy jest jednym z długów objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca dokonuje spłaty pozostałych zobowiązań wskazanych przez Zamawiającego i staje się jego wierzycielem, a zobowiązanie łączące Zamawiającego i Wykonawcę ulegnie nowacji w trybie art. 506 § 1 Kodeksu cywilnego. Spłata zobowiązań Zamawiającego poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, w której strony szczegółowo określą sposób spłaty przejętych zobowiązań lub, w przypadku gdy wierzytelność Wykonawcy jest jednym z długów objętych przedmiotem zamówienia, spłata pozostałych zobowiązań Zamawiającego określonych w załączniku nr 1 do załącznika nr 7 poprzedzona będzie zawarciem umowy z Wykonawcą, w której strony szczegółowo określą sposób spłaty przejętych zobowiązań oraz nowacji zobowiązania Gminy wobec Wykonawcy. 2. Okres finansowania: od dnia 31 grudnia 2015 r. do 31 grudnia 2027 r. 3. Zabezpieczenie wierzytelności: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie dopuszcza innych form zabezpieczenia wierzytelności. 4. Prowizja: Zamawiający nie przewiduje zapłaty prowizji od zawarcia przedmiotowej umowy. 5. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy: 1) Od kwoty należności głównych: ustalone w oparciu o stawkę bazową WIBOR 1M, powiększoną o stałą marżę. Stawka bazowa ustalana będzie w okresach miesięcznych, zgodnie z notowaniem stawki WIBOR 1M na dwa dni robocze przed rozpoczęciem nowego okresu odsetkowego. O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze zmiany stawki WIBOR 1M Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. 2) Od kwoty należności przeterminowanych: w przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów płatności którejkolwiek z rat, Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do naliczania odsetek ustawowych. Odsetki naliczane będą od dnia następnego po upływie terminu płatności. 6. Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek od kwoty należności głównych. Spłata odsetek następować będzie na koniec każdego miesiąca, począwszy od 31 stycznia 2016 roku. Do obliczenia kwoty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni w każdym okresie rozliczeniowym w stosunku do liczby dni w roku (przyjmuje się, że każdy rok odsetkowy liczy 365 dni). 7. W przypadku, gdy termin spłaty upływa w dniu wolnym ustawowo od pracy, uważa się, że termin spłaty został zachowany, jeżeli spłata rat nastąpiła w pierwszym dniu roboczym po terminie spłaty (dni robocze: poniedziałek-piątek). 8. W razie uchybienia przez Zamawiającego terminom i wysokości płatności rat przekraczającego 45 dni, Wykonawcy przysługuje możliwość postawienia umowy w stan natychmiastowej wymagalności, po uprzednim wyznaczeniu zamawiającemu dodatkowego terminu nie krótszego niż 45 dni. 9. Zamawiający przewiduje możliwości zmian w harmonogramie spłat w poszczególnych latach - w okresie spłaty zobowiązania - bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu. 10. Zamawiający przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty wierzytelności, bez pobierania dodatkowych opłat z tego tytułu. W przypadku wcześniejszej spłaty zobowiązania Zamawiający poinformuje Wykonawcę w terminie 7 dni przed planowaną spłatą. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu spłaty zobowiązania maksymalnie o kolejne 3 lata (tj. o 36 kolejnych rat miesięcznych), wraz ze zmianą harmonogramu spłaty w formie aneksu do Umowy. W przypadku wydłużenia spłaty zobowiązania o maksymalnie kolejne 3 lata (tj. 36 rat): 3) Zamawiający w terminie 30 dni przed planowaną płatnością rat poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z możliwości wydłużenia okresu spłaty poprzez oświadczenie w formie pisemnej, 4) pozostała do zapłaty część kapitału będzie płatna w równych ratach (z zastrzeżeniem, że ostatnia rata będzie ratą wyrównującą) na koniec każdego miesiąca, 5) w wydłużonym okresie spłaty (36 rat) Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w postaci odsetek naliczanych od pozostałego do spłaty kapitału, 6) w wydłużonym okresie spłaty (36 rat) odsetki płatne będą na koniec każdego miesiąca. Dopuszczenie przez Wykonawcę możliwości wydłużenia okresu spłaty zobowiązania na etapie zgłaszania ofert jest opcjonalne i stanowi jedno z kryteriów oceny oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 660000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 10.000,00 PLN. (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w następujących formach: 1.1 pieniądzu, 1.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 1.3 gwarancjach bankowych, 1.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 1.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2014, poz. 1804 j.t.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: cena wydłużenia spłaty o kolejne 3 lata
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.trzebiechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach