Przetargi.pl
Ścinanie poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego

Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu ogłasza przetarg

 • Adres: 58-300 Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 20-24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074 8460674 , fax. 074 8460674
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wałbrzyski, Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
  Al. Wyzwolenia 20-24 20-24
  58-300 Wałbrzych, woj. dolnośląskie
  tel. 074 8460674, fax. 074 8460674
  REGON: 89071800100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.walbrzych.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ścinanie poboczy wzdłuż dróg powiatowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: ścinanie poboczy - oczyszczenie rowów z namułu na drogach Powiatu Wałbrzyskiego. Roboty remontowe obejmują: A. Droga nr 3397 D ul. Reymonta Boguszów - Gorce (od przychodni do wiaduktu) - mechaniczne ścinanie poboczy - śr.gr.20 cm - 1560.00 m2 - oczyszczenie rowów przydrożnych z namułu z profilowaniem skarp - śr.gr. 30cm 520.00 mb - usunięcie pni drzew ( karczowanie ) o śr.100 cm - szt. 3 B. Droga nr 3397 D ul. Żeromskiego (od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Głowackiego) - mechaniczne ścinanie poboczy - śr.gr.20cm - 600.00 m2 - odtworzenie rowów przydrożnych (wykop mechaniczny z załadunkiem)- 84.00 m3 C. Droga nr 3464 D - Nowe Bogaczowice (od mostu przed posesją nr 1 do sklepu spożywczego) - mechaniczne ścinanie poboczy - śr. gr. 20 cm - 3150.00 m2 - odtworzenie rowów przydrożnych (wykop mechaniczny z załadunkiem) 210.00 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Kwota wadium wymagana do wzięcia udziału w postępowaniu: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.walbrzych.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach