Przetargi.pl
Rozbudowa ulicy Nowy Świat na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Marcina Borelowskiego w Mińsku Mazowieckim

Miasto Mińsk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 25 7595300 , fax. 25 758 40 25
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Mińsk Mazowiecki
  ul. Konstytucji 3 Maja 1 1
  05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 25 7595300, fax. 25 758 40 25
  REGON: 00052589500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.minsk-maz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa ulicy Nowy Świat na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Marcina Borelowskiego w Mińsku Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej ul. Nowy Świat w Mińsku Mazowieckim, polegająca na: - budowie nawierzchni jezdni z mieszanki bitumicznej oraz chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm; - budowie sieci kanalizacji deszczowej z rur kanalizacyjnych PVC- U grubościennych klasy SN8 o średnicy 400 mm, 315 mm - podłączenie do istniejącej sieci deszczowej; - budowie przepompowni wód opadowych z kręgów żelbetowych o średnicy 1800 mm i wys. 3,10 m z dwiema pompami pracującymi naprzemiennie; - wykonaniu nowego, stałego oznakowania drogi; - budowie przyłącza kablowego do przepompowni wód deszczowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.minsk-maz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach