Przetargi.pl
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jaworowej i Klonowej w Miasteczku Śląskim

Gmina Miasteczko Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 42610 Miasteczko Śląskie, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 393 80 01 , fax. 32 393 80 02
 • Data zamieszczenia: 2018-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasteczko Śląskie
  Rynek 8
  42610 Miasteczko Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 393 80 01, fax. 32 393 80 02
  REGON: 27625879900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miasteczko-slaskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Jaworowej i Klonowej w Miasteczku Śląskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic Jaworowej i Klonowej w Miasteczku Śląskim zgodnie z dokumentacją projektową sporządzoną przez Firmę Projektowo Usługową Zbigniew Lorenc. Szczegółowy zakres inwestycji: 1) rozbudowa sieci wodociągowej nastąpi poprzez ułożenie: a) odcinka sieci wodociągowej o średnicy Ø 110mm z materiału PE100 SDR17 PN10 o łącznej długości 115,5 metra wraz z podziemnym zestawem hydrantowym, b) odcinka sieci wodociągowej o średnicy Ø 63mm z materiału PE100 SDR17 PN10 o łącznej długości 54,4 metra wraz z podziemnym zestawem hydrantowym; 2) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami nastąpi poprzez ułożenie: a) kanalizacji sanitarnej z materiału Ø 200x5,9mm klasy S SDR34 na odcinku S21 do S28 o długości 155,0m, b) sześciu sztuk studni kanalizacyjnych betonowych Ø1200mm, c) trzech sztuk studni kanalizacyjnych Ø425mm na trasie sieci kanalizacyjnej, d) dwunastu przyłączy kanalizacji sanitarnej z materiału Ø 160x4,7mm klasy S SDR34 zakończonych studzienką przyłączeniową Ø425mm z tworzywa sztucznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5.900,00 zł. 2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 3) Szczegóły dotyczące wniesienia wadium zostały określone w rozdziale XXI SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy Pzp (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ). W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie, o którym mowa powyżej zobowiązany jest złożyć każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 2) Formularz oferty - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 3) Oświadczenia zgodne z Załącznikiem nr 2 oraz Załącznikiem nr 3 do SIWZ (oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp), które należy złożyć w formie pisemnej. 4) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny dokument potwierdzający tą okoliczność, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6) Kosztorys ofertowy szczegółowy sporządzony na podstawie wszystkich pozycji przedmiaru robót. 7) Dowód wniesienia wadium: - w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej oryginalny egzemplarz należy załączyć bezpośrednio do oferty (zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty, np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne jego oddzielenie od reszty dokumentów); - w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach