Przetargi.pl
Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599


Miejski Zarząd Dróg Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-512 Opole, Obrońców Stalingradu
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4697413 , fax. 77 469 74 02
 • Data zamieszczenia: 2018-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg Opole
  Obrońców Stalingradu 66
  45-512 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4697413, fax. 77 469 74 02
  REGON: 53054601300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599. Na przedmiotowe zadanie składa się wykonanie następujących robót budowalnych: A) ETAP I – Zakres podstawowy – Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 w zakresie robót budowlano-montażowych określony dokumentacją techniczną pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Żerkowice od km: 13+947 do km: 15+599” (zakres gwarantowany), B) Etap II – Zakres prawa opcji – Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 w zakresie robót budowlano-montażowych określony dokumentacją techniczną pn. „Przebudowa ul. Niemodlińskiej w Opolu od skrzyżowania z ul. Centralną do końca zabudowy (na odcinku drogi 1,7km) przy wylocie z dzielnicy Żerkowice w zakresie budowy oświetlenia ulicznego (112,867/113, 868/113, 869/113 – ark. nr 1; - obręb 0149 Żerkowice, 588/110 – ark. nr 1; - obręb 0150 Chmielowice)” – w obrębie drogi wojewódzkiej nr 435 (zakres opcjonalny). 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie opolskim, na terenie miasta Opole. Droga wojewódzka (DW 435) przebiega przez teren dawnych miejscowości Chmielowice (od km 14+100) i Żerkowice (od km 14+300) włączonych do Opola dnia 01.01.2017 r. Zamówienie i realizacja podzielony został na dwa etapy zamówienia, które składają się na całe zadanie inwestycyjne. Realizacja zamówienia odbywać się będzie z zastosowaniem prawa opcji . W związku z tym, że Zamawiający nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na wykonanie całego zakresu przedmiotowego zamówienia, wyodrębniony został Etap I zamówienia, który na pewno będzie realizowany i jest oznaczony jako zakres gwarantowany. Etap II został oznaczony w tym zamówieniu jako zakres opcjonalny, zrealizowany będzie dopiero po wyborze przez Zamawiającego i po wyrażeniu takiej woli przez Zamawiającego. Zamawiający przewiduje, że zajęcie ww. stanowiska (woli) zależeć będzie od wielkości środków finansowych jakimi Zamawiający będzie dysponował po przetargu lub w czasie trwania umowy i nastąpi w terminie do trzech miesięcy od dnia podpisania umowy. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w zakresie określonym przez zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie. Cena ofertowa, jaką Wykonawca poda w ofercie, będzie ceną całkowitą, stanowiącą sumę cen za zakres gwarantowany i zakres opcjonalny. Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, podana przed otwarciem ofert, porównywana będzie tylko z cenami dla zakresu gwarantowanego zamówienia. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie cena całkowita, cena dotycząca zakresu gwarantowanego i cena zakresu opcjonalnego. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie w oparciu o całkowitą cenę oferty. A) ETAP I - „Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599” - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 435 w Opolu obręb Żerkowice na odcinku o długości 1,652 km i obejmuje swym zakresem : wykonanie drogi o klasie technicznej Z, kategorii ruchu KR3, poszerzenia jezdni do szerokości 6,0m na odcinkach prostych, wymianę nawierzchni, wzmocnienie podłoża gruntowego, przebudowę odwodnienia, skrzyżowań i zjazdów do posesji, zastosowanie elementów poprawiających bezpieczeństwo (budowę chodników, przejść dla pieszych, oświetlenie przejścia dla pieszych zasilane baterią słoneczną, umożliwienie korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym – budowa obniżonych krawężników oraz pochylni w rejonie przejść dla pieszych oraz zjazdów do posesji, budowę oświetlenia przejść dla pieszych, budowę azylu przy przejściu dla pieszych, zastosowanie „kocich oczek” przed i za przejściami dla pieszych, zmianę wizualną nawierzchni (jasna nawierzchnia w obrębie skrzyżowań), budowę zatoki autobusowej, zastosowanie aktywnego oznakowania o stałej i zmiennej treści (aktywny znak przejście dla pieszych oraz aktywny znak wskazujący temperaturę powietrza i nawierzchni drogi) oraz miernika prędkości w formie aktywnej tablicy pokazującej prędkość zbliżającego się pojazdu, zastosowanie tablicy dynamicznej informacji pasażerskiej na przystanku autobusowym, dostosowanie skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów oraz korektę łuków drogi). Wykonanie pod drogą przejścia dla płazów i gadów. W km 14+673 droga przecina Potok Prószkowski. Na moście wymianie podlegają jedynie warstwy bitumiczne. Przedsięwzięcie realizowane będzie wraz z pełną infrastrukturą techniczną niezbędną dla eksplantacji i obsługi trasy i jej użytkowników oraz przebudową istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z rozbudową drogi. Zamówienie obejmuje również umieszczenie na placu budowy tablic informacyjnych szt. 2 o wymiarach 2,0m x 3,0 m (pow. 6m2) zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, które po zakończeniu realizacji zadania będą pełnić funkcję tablic pamiątkowych mówiących o roli Unii Europejskiej w finansowaniu inwestycji . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar opracowane przez P.H.U ARCUS 2 Hoszowski Tadeusz ul. Józefowska 84/69, 40-145 Katowice oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. UWAGA: Zadanie musi zostać zrealizowane przy zastosowaniu materiałów podlegających recyklingowi. Wskaźnik recyklingu wynosi minimum 12% i obejmuje wykorzystanie destruktu asfaltowego i tłucznia kamiennego. B) ETAP II: „Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599” - Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-montażowe związane z budową oświetlenia ulicznego i obejmuje budowę oświetlenia ulicznego w tym oświetlenie przejść dla pieszych i ochronę od porażeń prądem elektrycznym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar opracowane przez Zakład Usługowo-Handlowy H.M.E mgr inż. Ewald Mrugała ul. Ozimska 8Ip, 45-057 Opole oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Cena oferty pełnego zakresu zamówienia musi również zawierać m.in. następujące koszty: a) zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót występujących branż, b) opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, c) nadzoru nad istniejącymi urządzeniami i sieciami podziemnymi i nadziemnymi (w czasie prowadzenia robót) przez ich właścicieli, użytkowników i dostosowania się do wymagań zawartych w uzgodnieniach z właścicielami i użytkownikami infrastruktury występującej na zadaniu. d) wykonania wszelkich robót przygotowawczych, tymczasowych, wykończeniowych i porządkowych. e) zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, f) ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy (ogrodzenie pozostaje własnością wykonawcy). g) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy h) w cenie oferty należy ponadto uwzględnić warunki stawiane przez właścicieli urządzeń, w tym nadzór nad urządzeniami (pomiary, dokumentacja powykonawcza itp.) szkolenia pracowników oraz inne opłaty związane z realizacją zadania, i) opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu we właściwym organie zarządzającym ruchem oraz wprowadzenia i utrzymanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z jej ewentualną korektą/aktualizacją, na wniosek Inżyniera Kontraktu lub zarządzającego ruchem, w trakcie realizacji robót, (materiał stanowi własność wykonawcy). Wykonawca przekaże 1 egz. zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w wersji papierowej Zamawiającemu, j) zaktualizowania i uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu we właściwym organie zarządzającym ruchem oraz jej wprowadzenie. W projekcie należy uwzględnić „kocie oczka”. Wykonawca przekaże 1 egz. zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu w wersji papierowej Zamawiającemu, k) odtworzenie dróg, chodników, poboczy poprzez doprowadzenie do stanu pierwotnego l) wykonania dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), m) związane z odbiorami wykonanych robót, n) innych kosztów wynikających z umowy, której wzór stanowi załącznik do SIWZ, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, o) w cenie oferty należy uwzględnić ponadto: i. odległość wywozu materiałów z rozbiórki do najbliższego punktu przyjęcia/przekazania odpadów budowlanych, ii. przewozu materiałów stanowiących własność Zamawiającego do wyznaczonego miejsca na terenie miasta Opole tj.: - destrukt bitumiczny – frezowina tj. nadmiar destruktu, który nie będzie podlegał recyklingowi), - kostki granitowej - posegregowanej wg asortymentu i zdeponowane na paletach transportowych, - zdemontowanego oznakowania pionowego, - drewna z wycinki drzew. o) cenę opracowania projektu lub innej niezbędnej dokumentacji wymaganej obowiązującym Prawem polskim budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (lub innej decyzji administracyjnej) w przypadku, gdy będzie to wymagane dla montażu tablic informacyjnych/pamiątkowych. Wykonawca przekaże 1 egz. zatwierdzonego projektu w wersji papierowej Zamawiającemu, p) cenę opracowania projektu lub innej niezbędnej dokumentacji wymaganej obowiązującym Prawem polskim budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (lub innej decyzji administracyjnej) w przypadku, gdy będzie to wymagane dla montażu aktywnego oznakowania o stałej i zmiennej treści (aktywny znak przejście dla pieszych oraz aktywny znak wskazujący temperaturę powietrza i nawierzchni drogi) oraz miernika prędkości w formie aktywnej tablicy pokazującej prędkość zbliżającego się pojazdu. Wykonawca przekaże 1 egz. zatwierdzonego projektu w wersji papierowej Zamawiającemu, q) cenę opracowania projektu lub innej niezbędnej dokumentacji wymaganej obowiązującym Prawem polskim budowlanym oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę (lub innej decyzji administracyjnej) w przypadku, gdy będzie to wymagane dla wykonania pod drogą przejścia dla płazów i gadów. Wykonawca przekaże 1 egz. zatwierdzonego projektu w wersji papierowej Zamawiającemu, r) inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji technicznej, s) szczegółowe warunki zawarte są w dokumentacji projektowej, t) cenę ofertową należy pomniejszyć o wartość materiału nadającego się do ponownego wykorzystania/wbudowania zgodnie z warunkami STWiORB - materiałów podlegających recyklingowi. Wskaźnik recyklingu wynosi: minimum 12%, który obejmuje wykorzystanie destruktu asfaltowego i tłucznia kamiennego (z wyłączeniem materiału stanowiącego własność Zamawiającego), u) pełnej obsługi geodezyjnej tj. zapewnienie obsługi geodezyjnej inwestycji w trakcie realizacji robót na zadaniu inwestycyjnym oraz wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych wraz ze zmianą klasoużytków (jeśli będzie konieczne) i przyjęcie tych pomiarów do zasobu geodezyjnego właściwego Starostwa Powiatowego/Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przed odbiorem końcowym zadania inwestycyjnego oraz dostarczenie Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji geodezyjnej zgodnej z wymogami obowiązującego prawa polskiego, odtworzenie i stabilizacja kamieni granicznych. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znajdujących się na terenie inwestycji stałych znaków stabilizowanej osnowy geodezyjnej. W przypadku ich zniszczenia lub przemieszczenia Wykonawca ponosi koszty ich odtworzenia. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało ponadto: 1) uwzględnienie w kosztach ogólnych ewentualny koszt tymczasowych dróg dojazdowych oraz naprawę dróg publicznych, 2) zapewnienie odpowiednich nadzorów niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy m.in. ornitologicznego oraz archeologicznego; koszty te należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania; 3) wykonawca w przypadku niedoboru mas ziemnych do zabudowy, jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera Kontraktu, z zakupem i transportem na własny koszt, 4) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem polskim pozwoleń, decyzji administracyjnych łącznie z pozwoleniem na użytkowanie, 5) uporządkowanie terenu budowy/inwestycji, tj. usunięcie dzikich wysypisk, 6) wypełnienie obowiązków nałożonych w uzgodnieniach, warunkach technicznych, decyzjach administracyjnych., 7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zaktualizowania stałej organizacji ruchu i jeśli będzie potrzeba projektu dla montażu tablic informacyjnych/pamiątkowych, dla montażu aktywnego oznakowania oraz przejścia dla płazów i gadów wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i zatwierdzenia przez właściwy organ., 8) przekazanie Zamawiającemu pozyskanego z wycinki drewna tj. przetransportowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Opola. Klasyfikacji drewna oraz obmiaru ilościowo - jakościowego drewna dokona specjalista z zakresu leśnictwa (brakarza Zamawiającego) przy współudziale Wykonawcy robót. Brakarz przy udziale Wykonawcy robót oraz Inżyniera Kontraktu sporządzi z obmiaru drewna „Wykaz odbiorczy drewna” wg wzoru dostarczonego przez Zamawiającego. Klasyfikacja i obmiar ilościowo – jakościowy drewna prowadzony będzie zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami. Pozyskane drewno należy przewieść i zdeponować we wskazane przez Zamawiającego miejsce na podstawie protokołu przekazania drewna zgodnie ze wzorem dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za pozyskane drewno (opałowe i użytkowe) do czasu zagospodarowania drewna. 9) Wykonawca, podwykonawcy oraz dalsi podwykonawcy zobowiązani są do oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich wszystkich dokumentów i materiałów wytworzonych w ramach zadania zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (dotyczy głównie korespondencji z Zamawiającym, wytworzonych w ramach realizacji zamówienia dokumentów np. rozliczeniowych, itp.). Uwagi dodatkowe: 1. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na działkach zniszczonych w trakcie prowadzenia robót (w tym wszystkich dróg zniszczonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót). W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody władającym terenem bez zbędnej zwłoki, bądź przez przywrócenie terenu do stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. 2. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki dla zabezpieczenia środowiska zarówno na terenie budowy, jak i poza nim, oraz dla ograniczenia szkód i uciążliwości dla ludzi i mienia, wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu i innych skutków jego działań. 3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 4. Wykonawca wykonana, dostarczy i wbuduje tablice informacyjne/pamiątkowe wykonanych zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 oraz wytycznymi Zamawiającego. Ponadto Wykonawca własnym kosztem i staraniem uzyskana wszystkie niezbędne pozwolenia określone przepisami prawa. Zamawiający wymaga aby wykonane tablice ich treść i mocowania były trwałe i bezpieczne dla otoczenia. Tablice umieszczone będą w miejscu rzeczowej realizacji zadania. Dokładna lokalizacja oraz treść tablic informacyjnych zostanie ustalona z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą po podpisaniu umowy. Wykonawca uzgodni, wykona oraz wbuduje na terenie budowy 2 tablice informacyjne o wymiarach 2,0m x 3,0 m (pow. 6m2) przed faktycznym rozpoczęciem robót budowlanych na zadaniu, lecz nie później niż w terminie 14 dniu od zawarcia umowy oraz będzie je utrzymywał przez cały okres trwania budowy. Tablice informacyjne po zakończeniu realizacji zadania będą pełnić funkcję tablic pamiątkowych. Docelowa lokalizacja tablic pamiątkowych uzgodniona zostanie przed odbiorem końcowym zadania. Minimalny okres trwałości tablic, ich mocowań i treści - zgodnie z zadeklarowanym terminem gwarancji i rękojmi w kryterium wyboru wykonawcy. 5. Przed przystąpieniem do wycinki Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin drzew pod kątem występowania gatunków chronionych. W przypadku stwierdzenia możliwości naruszenia zakazów wymienionych w art. 51 i 52 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, ze zm.) przed wykonaniem wycinki należy uzyskać stosowne zezwolenie właściwego organu ochrony środowiska, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, na realizację czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. Wymagania co do zawartości podania na wykonanie powyższych prac reguluje art. 56 ustawy o ochronie przyrody. Wykonawca powyższe prace wykona na własny koszt. 6. Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego terenu budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem robót, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 7. Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania robót objętych zamówieniem. W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 8. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu objętego inwestycją. Wykonawca podejmie konieczne kroki dla utrzymania sprzętu Wykonawcy oraz personelu Wykonawcy na terenie budowy i tych obszarów dodatkowych, z dala od terenów sąsiednich. 9. W trakcie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód i będzie składował lub pozbywał się wszelkiego zbędnego sprzętu Wykonawcy i nadwyżek materiałów. Wykonawca będzie usuwał z terenu budowy wszelkie szczątki, odpadki oraz elementy infrastruktury tymczasowej, które nie są już potrzebne. 10. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem. 11. Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak np.: odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. 12. Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. 13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru. 14. Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji. 15. Dziennik Budowy zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego będzie przechowywany na Terenie Budowy, a Kierownik Budowy będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim prawem budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim prawem budowlanym. 16. Wykonawca zapewni, że robotami będą kierowały osoby posiadające aktualne uprawnienia budowlane, wymagane przez prawo budowlane dla poszczególnych specjalności i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz będące członkami właściwej izby samorządu zawodowego we wszystkich specjalnościach wynikających z dokumentacji techniczno-projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ. 17. Roboty objęte są gwarancją wykonawcy i rękojmią za wady zgodnie z postanowieniami umowy. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, określonej w protokole odbioru końcowego. 18. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego – np. energetyczne linie napowietrzne, jak również inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia robót, jak również uzgodnić terminy, technologię i nadzór nad prowadzonymi robotami. Wykonawca we własnym zakresie uzyska uzgodnienia z właścicielami, administratorami lub posiadaczami terenów dla ich czasowego zajęcia na potrzeby prowadzenia robót oraz uwzględni w wartości oferty wszystkie koszty jakie poniesie z tego tytułu (tzn. wpłaci m.in. niezbędne kaucje gwarancyjne; odszkodowania za wyrządzone w trakcie realizacji robót szkody, itp.). 19. Powyższe zasady opisane w pkt. 18) stosuje się także w odniesieniu do terenów będących w posiadaniu osób prywatnych. 20. Odbiór końcowy zadania nastąpi po zrealizowaniu całości prac objętych przedmiotem Umowy, w tym uzyskaniu i przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji oraz po dostarczeniu Zamawiającemu i/lub Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę dokumentacji powykonawczej wykonanej w formie Operatu Kolaudacyjnego. „Uzyskanie zgody właściwego organu nadzoru budowlanego na użytkowanie Inwestycji” oznacza odpowiednio: 1) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie; 2) przyjęcie przez właściwy organ nadzoru budowlanego bez uwag zawiadomienia o zakończeniu budowy bądź upływ 14 dniowego terminu od daty zawiadomienia właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, w którym organ nie wyrazi sprzeciwu; 3) uzyskanie zawiadomienia od właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu postępowania w sprawie zawiadomienia o zakończeniu budowy "Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy, niezbędnych do dokonania odbioru końcowego, przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności: dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych robót. 21. Jeżeli w opisie przedmiotu zmówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych. a. Zasady oceny rozwiązań równoważnych obowiązujące w niniejszym postępowaniu obejmują zakres badania i oceny ofert, gdzie nie wypełnienie wszystkich elementów tego opisu może być podstawą do odrzucenia oferty (art. 89 ust 1 pkt 2). W niektórych przypadkach zamawiający wprowadził obowiązek dodatkowego opisania danego szczegółu oferty równoważnej z wykazaniem w treści oferty spełnienia wymagań rozwiązania równoważnego przyjętego przez zamawiającego w tym postępowaniu. b. Zasady oceny rozwiązania równoważnego będą także obowiązywać w trakcie realizacji umowy, gdzie w przypadku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji umowy (zamawiający lub wykonawca) rozwiązania równoważnego przewidzianego zapisami niniejszej siwz i opisu przedmiotu będą stanowiły między innymi o tym, czy zamawiający może dopuścić rozwiązanie równoważne czy też nie (art. 144 ust 1 pkt 1 u.p.z.p.). c. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały prowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u.p.z.p. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno – eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie lub jeżeli ten przypadek ma miejsce w trakcie realizacji umowy – w chwili zaistnienia konieczności dokonania takiej zmiany. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych powyżej musi dodatkowo wykazać w ofercie/ w trakcie realizacji zamówienia, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie (na etapie prowadzenia robót budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiającego) z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów. Stosowanie powyższych rozwiązań równoważnych dotyczy także przypadków, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia wskutek jakiegoś niedopatrzenia pojawiły się wskazania, o których mowa w niniejszym materiale. Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych (nie może stanowić zmiany dokumentacji projektowej), na które Zamawiający nie wyraża zgody na obecnym etapie postępowania. Wszelkie materiały, urządzenia i rozwiązania równoważne, muszą spełniać następujące wymagania i standardy w stosunku do materiału, urządzenia, produktu wskazanego jako przykładowy, tj. muszą być co najmniej : - o parametrach technicznych i jakościowo nie gorszych materiałów i urządzeń, jeśli zostały określone w dokumentacji projektowej, ponadto muszą być: - kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą, - spełniać te same funkcje, - spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż, - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, atesty i aprobaty techniczne. 22. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, podwykonawcy i dalsi podwykonawcy zatrudniali na podstawie umowy o pracę w zakresie i okresie realizacji zamówienia osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r, poz. 1502, ze zm.). Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zakresie i w okresie realizacji zamówienia, osób wykonujących następujące czynności: Roboty drogowe (roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic), odwodnienie korpusu drogowego (kanalizacja deszczowa), roboty związane z zielenią (ścinanie pni drzew, karczowanie, usuwanie drzew i krzewów, wywóz dłużyc, karpin gałęzi, uporządkowanie terenu po wycince, zabezpieczenie drzew i krzewów podczas budowy, zdjęcie humusu, humusowanie, obsianie traw, odwiezienie ziemi nieurodzajnej, pielęgnacja zieleni), roboty energetyczne, teletechniczne, gazowe i wodociągowe oraz roboty inne (np. czynności w zakresie utrzymania czystości/sprzątania terenu budowy, wykonywanie badań laboratoryjnych, obsługa wytwórni masy bitumicznej, naprawa, obsługa, konserwacja sprzętu i maszyn budowalnych, kierowanie samochodami transportowymi, obsługa zaplecza budowy). W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę. Uprawnienia Zamawiającego określają szczegółowo zapisy umowy § 7 ust. 12-14.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 80 000,00 zł 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być bezwarunkowa, nieodwołalna realizowana na pierwsze pisemne żądanie w terminie do 14 dni od pisemnego żądania kierowanego przez Zamawiającego oraz winna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, Nazwa beneficjenta wadium wnoszonego w formie gwarancji jest następująca: MIASTO OPOLE z siedzibą w Opolu, Rynek-Ratusz, 45-015 Opole, NIP 7543009977, reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu, ul. Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż: - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub, że: - Wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) Postanowienia Rozdziału 12 pkt 2 ppkt 2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w Rozdziale 12 pkt 2 ppkt 1 lit. b i e. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Miejski Zarząd Dróg w Opolu ul. Obrońców Stalingradu 66 45-512 Opole Bank Millenium S.A. Nr konta: 79 1160 2202 0000 0002 1551 6019 2) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3) Wadium wnoszone w dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 314 - oryginał, ponadto Wykonawca dołączy kopię wadium do oferty i połączy ją z ofertą w sposób trwały. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy data wpływu na rachunek zamawiającego – uznanie rachunku nastąpi przed upływem terminu składnia ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę ma charakter informacyjny, nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w u.p.z.p. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach wskazanych w u.p.z.p.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia niniejszego warunku udziału w przedmiotowym postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: -

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach