Przetargi.pl
Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach o segment dydaktyczny oraz salę gimnastyczną z łącznikiem realizowana w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: 1.„Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1” 2.„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach”

Urząd Miasta Lędziny ogłasza przetarg

 • Adres: 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2166511 , fax. 32 2166508
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Lędziny
  ul. Lędzińska 55
  43-143 Lędziny, woj. śląskie
  tel. 32 2166511, fax. 32 2166508
  REGON: 270529122
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ledziny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach o segment dydaktyczny oraz salę gimnastyczną z łącznikiem realizowana w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: 1.„Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1” 2.„Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonie dwóch odrębnych zadań inwestycyjnych; tj. 1. „Rozbudowy i modernizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1” W ramach powyższego zadania planowane jest wykonanie segmentu dydaktycznego wraz z dostosowaniem istniejącego budynku szkoły do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Projektowany segment dydaktyczny jest obiektem bezpośrednio przylegającym od strony zachodniej do budynku szkoły. Obiekt całkowicie podpiwniczony, o trzech kondygnacjach nadziemnych, zabudowa na rzucie prostokąta o wymiarach 25,05 x 15,85 m wzniesiony w technologii tradycyjnej. Powierzchnia zabudowy segmentu dydaktycznego: 397,04 m2; Powierzchnia całkowita: 1632,63 m2; Powierzchnia użytkowa: 1326,54 m2; Kubatura: 5 000,0 m3. W budynku planowane jest wygospodarowanie pomieszczeń na: - szatnie uczniowskie (poziom piwnic); - składnice akt oraz pomieszczenia techniczne i pomocnicze (poziom piwnic); - pokoje logopedy i pedagoga (parter i I piętro); - pokój nauczycielski (parter); - świetlicę szkolną (parter); - sale lekcyjne parter, I i II piętro); - zaplecze sanitarne (wszystkie kondygnacje) Nowy segment dydaktyczny wyposażony zostanie w jedną klatkę schodową oraz windę umożliwiające komunikację między kondygnacjami obiektu. Segment dydaktyczny będzie połączony z istniejącym budynkiem szkoły na wszystkich jego kondygnacjach. W strefie wejściowej zaplanowano wykonanie schodów wejściowych oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych. Przykrycie budynku stanowi stropodach zaprojektowany w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty papą. Od strony zewnętrznej zaprojektowano docieplenie ścian oraz dostosowanie kolorystyki tynku elewacyjnego do kolorystyki budynku rozbudowanej szkoły. Budynek dydaktyczny wyposażyć należy w niezbędne instalacje, tj. wod – kan, co., elektryczną, odgromową, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, p.poż, teletechnicznej i dozorowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. W ramach realizacji inwestycji planowane jest również wyposażenie obiektu w niezbędne umeblowanie, którego wykaz zawiera dokumentacja projektowa. Wokół budynku planowana jest wymiana nawierzchni utwardzonych, montaż małej architektury oraz budowa wiaty śmietnikowej. W ramach powyższego zadania planowane jest również przystosowanie istniejącego, obecnie użytkowanego budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 do obowiązujących przepisów p.poż. Istniejący budynek szkoły jest częściowo podpiwniczony z różnicowaną ilością kondygnacji nadziemnych (dwie oraz trzy kondygnacje). Zakres projektowanych zmian obejmuje niezbędne roboty rozbiórkowe, wykończeniowe elewacji, wydzielenie pożarowe dwóch klatek schodowych, wykonanie ścian wydzielenie pożarowego, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej oraz wyposażenie budynku w sprzęt ochrony przeciwpożarowej (instalacja hydrantowa), obudowę poddasza z płyt gipsowo – kartonowych ogniochronnych oraz pokrycie dachu blachą trapezową. Całość zakresu robót została przedstawiona w dokumentacji projektowej. Cały zakres robót budowlanych i instalacyjnych został przedstawiony w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do niniejszego wniosku. Przedmiary robót należy traktować jedynie w sposób pomocniczy. 2. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach” Od strony wschodniej działki nr 2927/38 planowana jest budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem. Łącznik będzie umożliwiał bezpośrednią komunikację pomiędzy istniejącym budynkiem szkoły i nową salą gimnastyczną. Opracowana dokumentacja projektowa zakłada budowę sali gimnastycznej oraz łącznika jako obiektów niepodpiwniczonych z jedną kondygnacją nadziemną. Wymiary sali gimnastycznej 19,00 x 36,20 m, wymiary wraz z zapleczem i łącznikiem: 29,64 x 14,96 m. W ramach opracowania projektowego, na terenie nieruchomości dokonana zostanie rozbiórka istniejących boisk sportowych o nawierzchni asfaltowej, placu zabaw, części utwardzeń oraz zniwelowana zostanie górka saneczkowa i część terenu. Powierzchnia zabudowy sali gimnastycznej z łącznikiem: 1011,84 m2; Powierzchnia całkowita sali gimnastycznej z łącznikiem: 1081,50 m2; Powierzchnia użytkowa sali gimnastycznej z łącznikiem: 908,88 m2; Kubatura sali gimnastycznej z łącznikiem: 5390,00 m3; W budynku sali gimnastycznej o pow. całkowitej 615,90 m2 przewidziano boiska do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, oraz dwa małe boiska do koszykówki. Na wysokości środkowej linii boisk planowany jest montaż kotary rozdzielającej pole gry na 2 mniejsze. W łączniku przewidziano wygospodarowanie pomieszczeń o następującej funkcji: siłownia, sala do aerobiku, magazyn sprzętu, szatnie damskie i męskie wraz z zapleczem sanitarnym, wc niepełnosprawnych, pokój nauczyciela i pokój pierwszej pomocy oraz strefę komunikacji. Przykrycie budynku stanowi stropodach zaprojektowany w konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty papą. Od strony zewnętrznej zaprojektowano docieplenie ścian oraz dostosowanie kolorystyki tynku elewacyjnego do kolorystyki budynku rozbudowanej szkoły. Budynek sali gimnastycznej wyposażyć należy w niezbędne instalacje, tj. wod – kan, co., elektryczną, odgromową, wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej, p.poż, teletechnicznej i dozorowej, oświetlenia zewnętrznego oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. W związku z kolizją zaprojektowanego budynku sali gimnastycznej z siecią gazową dokumentacja projektowa przewiduje jej przekładkę. W ramach realizacji inwestycji planowane jest również wyposażenie obiektu w niezbędne umeblowanie i sprzęt, którego wykaz zawiera dokumentacja projektowa. Przy sali gimnastycznej zaprojektowano wielofunkcyjne zewnętrzne boisko sportowe do gry w koszykówkę i siatkówkę z nawierzchnią poliuretanową i ogrodzeniem piłkochwytami. Na działce w ramach drogi pożarowej zostanie rozbudowana istniejąca droga wewnętrzna w kierunku północnym, wzdłuż projektowanej sali. W ramach inwestycji projektuje się rozbudowę istniejącego parkingu o dodatkowe 20 miejsc postojowych, planowana jest również budowa oraz wymiana nawierzchni utwardzonych, montaż małej architektury. Cały zakres robót budowlanych i instalacyjnych został przedstawiony w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do niniejszego wniosku. Przedmiary robót należy traktować jedynie w sposób pomocniczy. Dokumentacja projektowa została opracowana przez Pracownie Projektową PIK S.C. Anna i Maciej Pindurowie, 44-240 Żory, ul. Szeroka 24. W zakres dokumentacji projektowej wchodzą: 1. Projekt zmian istotnych do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 72/Lę/2008 (BA-7351/55/Lę/20008 z dn. 02.06.2008 r.) zmienionej decyzją nr 78/Lę/2009 ( BA-7351/75/Lę/2009 z dn. 09.07.2009 r. ) zmienionej decyzją nr 78/Lę/2011 ( BA-Lę.6740.81.2011 z dn. 22.07.2011 r. ) zmienionej decyzją nr 113/Lę/2015 ( BA-Lę.6740.119.2015 ) z dn. 06.10.2015 r. – projekt budowlany obejmujący segment dydaktyczny, salę gimnastyczną z łącznikiem oraz część istniejącą szkoły; 2. Projekt wykonawczy zamienny Rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz łącznik i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – architektura; 3. Projekt wykonawczy zamienny Rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz łącznik i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – konstrukcja; 4. Projekt wykonawczy zamienny Rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz łącznik i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – instalacje elektryczne, sanitarne, instalacja wentylacji mechanicznej; 5. Projekt wykonawczy zamienny Rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz łącznik i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej; 6. Projekt wykonawczy zamienny Rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz łącznik i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – przebudowa przyłącza gazu; 7. Projekt techniczny Układu pomiarowo – rozliczeniowego półpośredniego dla Rozbudowy i modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi o segment z pomieszczeniami dydaktycznymi oraz łącznik i salę gimnastyczną wraz z zapleczem – instalacje elektryczne; 8. Specyfikacja techniczna warunków wykonania i odbioru robót – branża budowlana, elektryczna i sanitarna; 9. Przedmiar robót – segment dydaktyczny – branża architektura i konstrukcja; 10. Przedmiar robót – segment dydaktyczny – instalacje elektryczne; 11. Przedmiar robót – segment dydaktyczny – instalacje sanitarne ( co, wod – kan ); 12. Przedmiar robót – segment dydaktyczny – instalacje sanitarne ( wentylacja ); 13. Przedmiar robót – segment dydaktyczny – sieci zewnętrzne ( przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej ); 14. Przedmiar robót – sala gimnastyczna z łącznikiem - branża architektura i konstrukcja; 15. Przedmiar robót – sala gimnastyczna z łącznikiem - instalacje elektryczne; 16. Przedmiar robót – sala gimnastyczna z łącznikiem - instalacje sanitarne ( co, wod – kan ); 17. Przedmiar robót – sala gimnastyczna z łącznikiem - instalacje sanitarne ( wentylacja ); 18. Przedmiar robót – sala gimnastyczna z łącznikiem – przekładka gazu; Na realizację powyższych inwestycji Inwestor Gmina Lędziny w dniu 18 czerwca 2018 roku Decyzję nr 47/Lę/2018 o zmianie pozwolenia na budowę. UWAGI: Powyższe roboty budowlane będą wykonywane w ramach w/w pozwolenia na budowę. Wykonawca jest zobowiązany do powołania osoby na stanowisko Kierownika Budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, która wykaże się stosownymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Kierownika Robót w specjalności elektrycznej, drogowej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, którzy wykażą się stosownymi uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń wraz z przynależnością do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Wszystkie zastosowane materiały budowlane muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aktualne atesty, dopuszczenia i deklaracje a materiały izolacyjne powinny posiadać właściwości NRO, w celu spełnienia obowiązujących przepisów przeciw pożarowych. Roboty budowlane w ramach powyższego zadania będą wykonywane na czynnym obiekcie użyteczności publicznej i w związku z powyższym muszą być wykonywane w sposób zapewniający sprawną pracę oraz bezpieczeństwo użytkowników Szkoły Podstawowej nr 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia szczegółowego harmonogramu robót rzeczowo – finansowego z podziałem na poszczególne etapy robót a po zakończeniu robót dokumentacji powykonawczej oraz opracowania instrukcji użytkowania obiektu i nowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Wykonawca jest również zobligowany do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu po wykonanych robotach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45700000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 85 000,00 zł. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w gwarancji, w sytuacjach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 5. Z wniesionego wadium w pieniądzu, w tym także z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. Rozbudowa budynku szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lędzinach o segment dydaktyczny oraz salę gimnastyczną z łącznikiem realizowana w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn.: 1. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1” 2. „Budowa sali gimnastycznej z łącznikiem do budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lędzinach” Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, a wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski nr rachunku 04 1050 1214 1000 0024 1111 9239. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne, jeżeli uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 7. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy [poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 359)] Wykonawca składa przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Miasta Wojkowice, w budynku siedziby Zamawiającego. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy zawierającego informację o terminie złożenia tych dokumentów. 8. Wadium może wnieść osoba trzecia. 9. Zamawiający zwraca wadium wedle zasad przewidzianych w art. 46 ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie; 3) Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów określonych w pkt III.4.1. niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokument, o którym mowa powyżej powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed tym terminem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2 stosuje się odpowiednio. 4. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 5. Dokumenty inne niż oświadczenia składa się w oryginalne lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiedni Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach i sytuacji Wykonawca polega, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej. 7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w SIWZ, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 9.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji ekonomicznej, lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 10.Wykonawca, który polega na zdolnościach i sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając (składając wraz z ofertą) zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 11.Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 ustawy (wybrane przez Zamawiającego fakultatywne podstawy wykluczenia). 12.Ze zobowiązania, o którym mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału powinno wynikać w szczególności: - Zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; - Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; - Czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 13. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli te podmioty zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 14. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów powody do wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 15. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt 1 i 2 rozdziału VII SIWZ). 16. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z postępowania oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu (§ 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia). Wykonawca zobowiązany będzie również złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności lub sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełnienia tych warunków. 17. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną). 1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; powyższe nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo; powyższe nie dotyczy spółki cywilnej o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3) Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną