Przetargi.pl
Roboty konserwatorskie elewacyjne zabytkowego Ratusza w Łowiczu

Miasto Łowicz ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, Stary Rynek
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 046 830-91-51 , fax. 046 830-91-60
 • Data zamieszczenia: 2018-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Łowicz
  Stary Rynek 1
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 046 830-91-51, fax. 046 830-91-60
  REGON: 750148621
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.lowicz.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty konserwatorskie elewacyjne zabytkowego Ratusza w Łowiczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające na Roboty konserwatorskie elewacyjne zabytkowego Ratusza w Łowiczu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 11.1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia 09.10.2018 roku, do godz. 10:00 11.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego o numerze: Bank BGŻ BNP Paribas S.A. nr konta 04 2030 0045 1110 0000 0236 7900. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu (wpłaty) załączona do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 11.4. W przypadku wniesienia przez wykonawcę wadium w formach określonych zgodnie z pkt 11.2. ppkt 2) - 5) potwierdzeniem jego wniesienia będzie oryginał właściwego dokumentu, z tym że do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał dokumentu wadialnego należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty – oryginał nie może być na stałe połączony z ofertą. 11.5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 11.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11.11. 11.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 11.6., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3), co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 11.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Każdy z wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia składa wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz Oferta Wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 1 do siwz oraz załącza do oferty: • oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. siwz i ewentualne zobowiązanie innego podmiotu, wskazane w pkt 9.7.2) siwz. 2) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.2. siwz przekazuje Zamawiającemu każdy wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej wskazanej w pkt 1.5. siwz informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 3) W przypadku pozostałych dokumentów, o których mowa w pkt 9.3. siwz oraz 9.4. siwz, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do ich złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie. 4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9.2., 9.3., 9.4. i 9.5. siwz w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa wyżej, Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 5) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9.2., 9.3., 9.4. i 9.5 siwz, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach