Przetargi.pl
Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Tuwima 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 842 82 93 , fax. 59 842 80 48
 • Data zamieszczenia: 2015-11-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
  ul. Tuwima 4 4
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 842 82 93, fax. 59 842 80 48
  REGON: 77128515500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pgm.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego zarządca nieruchomości

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty elektryczne - remonty instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupsk zarządzanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót elektrycznych w zakresie remontów instalacji elektrycznych w nieruchomościach stanowiących zasób komunalny Miasta Słupsk, zarządzanym przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku. Część nr 1 Roboty elektryczne w nieruchomościach Miasta Słupsk zarządzanych przez Administracje Zasobów Gminnych, w zakresie: 1) Wymiana instalacji elektrycznych, 2) Montaż osprzętu elektrycznego, 3) Montaż ogrzewania elektrycznego, w lokalach mieszkalnych, użytkowych, w częściach wspólnych na terenach zewnętrznych. Część nr 2 Roboty elektryczne w nieruchomościach Miasta Słupsk zarządzanych przez Administracje Wspólnot i Lokali nr 1 i nr 2 , w zakresie: 1) Wymiana instalacji elektrycznych, 2) Montaż osprzętu elektrycznego, 3) Montaż ogrzewania elektrycznego, w lokalach mieszkalnych, użytkowych, na terenach zewnętrznych. 2. Opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiąca załącznik nr 8 do SIWZ. 2) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 9.1. 9.2. do SIWZ. 3) wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zakres rzeczowy robót oraz termin ich wykonania określać będzie każdorazowo zlecenie zamawiającego. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Niniejsze postępowanie składa się z 2 części, o tożsamym zakresie i wielkości. Zamawiający zastrzega, iż jeden wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia. 5. Zamawiający nie ogranicza możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 6. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie prowadził dialogu technicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 453112002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres Gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pgm.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach