Przetargi.pl
Remont pomieszczeń zaplecza socjalnego w celu stworzenia nowych pomieszczeń szatniowych w budynku znajdującym się przy Hali Sportowej oraz Kortach tenisowych w Pobiedziskach przy ul. Różanej 4a

Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 62-010 Pobiedziska, Różana
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 501379815, , fax. 61 815 36 03
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Różana 4a
  62-010 Pobiedziska, woj. wielkopolskie
  tel. 501379815, , fax. 61 815 36 03
  REGON: 300755396
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.osir.pobiedziska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń zaplecza socjalnego w celu stworzenia nowych pomieszczeń szatniowych w budynku znajdującym się przy Hali Sportowej oraz Kortach tenisowych w Pobiedziskach przy ul. Różanej 4a
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
   Zakres rzeczowy robót obejmuje : 1) remont przeciekającego w wielu miejscach dachu nad parterową częścią budynku: • wzmocnienie uszkodzonych fragmentów konstrukcyjnych stropu betonowego • pokrycie papą podkładową oraz nawierzchniową powierzchni dachu z ewentualnym (w przypadku stwierdzenia takiej konieczności) demontażem i utylizacją istniejącego pokrycia z papy termozgrzewalnej, • wykonanie opierzenia wraz z orynnowaniem 2) Remont pomieszczeń w parterowej części budynku wraz z ich wyposażeniem. Zestawienie pomieszczeń: a) zaadaptowanie pomieszczenia o powierzchni 29,2m2, na potrzebę stworzenia pomieszczenia szatni męskiej i 2 pomieszczeń prysznicowych: zakup i montaż wyposażenia 2 szatni: 60 szafek z ławkami b) zaadaptowanie istniejącego magazynu o powierzchni 3,27m2 na potrzebę stworzenia nowej toalety: c) remont istniejącej toalety na potrzebę stworzenia nowej toalety o powierzchni 5,40 m2 dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych: 3) zaadaptowanie jednej ze starych toalet na potrzebę stworzenia pomieszczenia archiwum o powierzchni 3,27 m2: 4) remont korytarza oraz biura ze schowkiem o łącznej powierzchni 91,12m2 z likwidacją barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych: 5) remont klatki schodowej 6) montaż w korytarzu 2 wewnętrznych hydrantów w przeciwległych końcach korytarza 7) Remont pomieszczenia siłowni o powierzchni 42,32m2: 8) zaadaptowanie dwóch istniejących starych pomieszczeń szatniowych o powierzchni: szatnia nr 1 – 33,64m2, szatnia nr 2 – 28,84m2 na potrzebę wykonania jednego pomieszczenia siłowni pokrytego podłogą do wolnych ciężarów na całej powierzchni, podłoga wykonana z gumy lub granulatu wysoko skompresowanego z poliuretanem, grubość nawierzchni minimum 20mm (odporna na odkształcenia i rzucanie dużych ciężarów)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości  4000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). 3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 71 1020 4027 0000 1002 1108 7998 PKO BP SA Poznań 4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone w oryginale najpóźniej do upływu terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – sekretariat. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na każde pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp . 8. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne stosownie do dyspozycji art. 30 ust. 5 PZP musi wykazać, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają warunki określone przez Zamawiającego w stopniu nie gorszym. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty oraz do wykonania umowy ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. 9. Na ofertę składają się: a) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. b) informacja o części zamówienia jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy - na formularzu oferty c) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 1, 2, 3, 4. Oświadczenia wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu d) w przypadku powoływania się na zasoby podmiotów trzecich - zobowiązanie tych podmiotów e) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach gwarancji - na formularzu oferty. f) oświadczenie umożliwiające dokonanie oceny ofert w kryteriach grubość podłogi o grubości podłogi do pokrycia posadzki w pomieszczeniu, o którym mowa w Rozdziale III pkt.4 ppkt.8 SIWZ. g) pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. h) W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna należy oryginał dokumentu zdeponować zgodnie z postanowieniami SIWZ. i) dokumenty potwierdzające równoważność w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach