Przetargi.pl
Remont pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni w budynku JRG i KP PSP w Chodzieży

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 64800 Chodzież, ul. Marcinkowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 827 747 , fax. 672 827 748
 • Data zamieszczenia: 2018-10-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Marcinkowskiego 6
  64800 Chodzież, woj. wielkopolskie
  tel. 672 827 747, fax. 672 827 748
  REGON: 57079800200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodziez.psp.wlkp.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni w budynku JRG i KP PSP w Chodzieży
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje zadanie pn.: „Remont pomieszczeń sanitarnych oraz kuchni w budynku JRG i KP PSP w Chodzieży”. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w: – załącznik nr 3a – przedmiar robót (branża budowlana), – załącznik nr 3b – przedmiar robót (branża sanitarna), – załącznik nr 9a – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża budowlana), – załącznik nr 9b – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (branża sanitarna), – załącznik nr 9c – specyfikacja techniczna mebli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach