Przetargi.pl
Remont pomieszczeń biurowych, holi, korytarzy w budynku przy ul. Zamenhofa 2, siedziba I Oddziału ZUS w Łodzi

ZUS I Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-431 Łódź, Zamenhofa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6382740, 42 638 29 65, , fax. 42 637 52 91
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZUS I Oddział w Łodzi
  Zamenhofa 2
  90-431 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6382740, 42 638 29 65, , fax. 42 637 52 91
  REGON: 00001775600403
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń biurowych, holi, korytarzy w budynku przy ul. Zamenhofa 2, siedziba I Oddziału ZUS w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń biurowych, holi, korytarzy w budynku przy ul. Zamenhofa 2, siedziba I Oddziału ZUS w Łodzi. 2. Zakres robót obejmuje w szczególności: 2.1. Remont obejmujący V piętro (pokoje biurowe, korytarz i hol windowy). 2.2. Remont obejmujący II piętro (pokoje biurowe, korytarz i hol windowy). 2.3. Remont obejmujący wykonanie pomieszczenia kuchenno-socjalnego na VI p. 3. Zakres robót opisany jest w IV części SIWZ, na którą składają się: 3.1. Dokumentacja projektowa (opis techniczny), w tym przedmiar. 3.2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Pozostałe dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu: 1. Formularz ofertowy - do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik Nr 5 do SIWZ. W przypadku nie korzystania z ww. druku, oferta musi zawierać zobowiązania Wykonawcy dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z treści Załącznika Nr 5 do SIWZ. 2. Oryginał pełnomocnictwa albo kopia uwierzytelniona notarialnie lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy (tzn. zgodnie z formą reprezentacji określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy) – w przypadku podpisywania oferty przez pełnomocnika. Nie jest dopuszczalne potwierdzanie za zgodność z oryginałem treści pełnomocnictwa przez samego pełnomocnika umocowanego tymże pełnomocnictwem, radcę prawnego i adwokata. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja), zgodnie z art. 23 ust. 2 uPzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców. Pełnomocnictwo może wynikać z umowy podpisanej przez strony i załączonej do oferty. 3. Kosztorys ofertowy, sporządzony zgodnie z zapisami pkt 10 II części SIWZ. 4. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust. 1 uPzp, dodatkowo winni oni przedłożyć dokument potwierdzający, że będą dysponować niezbędnymi zasobami tego podmiotu, w zakresie koniecznym do wykazania spełniania odpowiedniego warunku udziału w postępowaniu, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wymaganej zdolności technicznej lub wymaganej zdolności zawodowej) na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy(-om), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w ww. oświadczeniu. 6. Wykonawca składa również oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. W przypadku gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z innym Wykonawcą (-ami), który (-rzy) złożył (-li) ofertę w niniejszym postępowaniu, w celu zapobieżenia wykluczenia z postępowania wraz z ww. oświadczeniem winien złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawcy składają przedmiotowe oświadczenie w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp; oświadczenie nie jest konieczne, gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta. Dokumenty określone w pkt 1-4 składane są wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach