Przetargi.pl
Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 13 10 40 , fax. 261 13 13 06
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Mogilska 85
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 13 10 40, fax. 261 13 13 06
  REGON: 35013684328100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzikrakow.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia kompleksu wojskowego przy ul. Wrocławskiej 1-3 w Krakowie. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: *wzór umowy oraz instrukcja dla wykonawcy prac dotycząca ochrony środowiska w zakresie realizowanej usługi, *specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, *program prac konserwatorskich, *dokumentacja projektowa, *ekspertyza geotechniczna dotycząca inwestycji, *ekspertyza wraz z inwentaryzacją stanu technicznego, *inwentaryzacja, *przedmiar robót. Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz i są jej integralną częścią. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności: *roboty betoniarskie, *roboty zbrojarskie, *roboty tynkarskie, *roboty malarskie, *roboty ślusarskie, *roboty brukarskie. Pozostałe informacje, o których mowa w art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy, zawiera załącznik nr 3 do siwz – wzór umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości: 46.000,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Oferta musi zawierać, oprócz oświadczenia wymienionego w pkt III.3 niniejszego ogłoszenia następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione druk „Oferta” (wzór – zał. nr 1 do siwz); Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 2. Kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 15 siwz. Kosztorys ofertowy ma zawierać zestawienie nośników cenotwórczych. 3. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie wymienione w niniejszym punkcie składa każdy z Wykonawców

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach