Przetargi.pl
Remont obiektów muzealnych (szopa z Kryr, chałupa z Dziewkowic, studnia z Łąki) znajdujących się na terenie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie

Górnośląski Park Etnograficzny ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Parkowa 25
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2410718 , fax. 032 2415501
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląski Park Etnograficzny
  ul. Parkowa 25 25
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 032 2410718, fax. 032 2415501
  REGON: 00027862300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzow.pl/skansen
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wojewódzka samorządowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont obiektów muzealnych (szopa z Kryr, chałupa z Dziewkowic, studnia z Łąki) znajdujących się na terenie Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Szopa z Kryr - Roboty polegają na ponownym montażu i stabilizacji ścian z belek sosnowych, ułożeniu belek stropowych wraz z wymianą zbutwiałych elementów oraz montażu więźby dachowej. Materiały użyte do remontu dachu powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych. Materiałami głównymi stosowanymi przy wykonywaniu prac są: belki z drewna sosnowego, okrągłe. 2) Chałupa z Dziećkowic - Roboty polegają na wymianie gontów drewnianych w formie deseczek stanowiących zabezpieczenie kalenicy przed wiatrem. Krycie gontem sposobem pojedynczym. Każdy gont powinien być umocowany dwoma gwoździami. Odstęp gwoździ od krawędzi gontu w zależności od gatunku drewna i szerokości gontu nie powinien być większy niż 15-50mm. Gwoździe powinny zostać przykryte przez znajdujące się nad nimi rzędy gontów na długości 30 do 40 mm. Widoczne gwoździe należy usunąć. Gwoździe należy wbijać tak głęboko, aby nie zostały zniszczone włókna drewna. Za głęboko wbite gwoździe mogą poluzować gonty lub je rozerwać. W czasie mocowania gontów trzeba przewidzieć między gontami odstępy tzw. fugi ruchome. Szerokość zależy od skurczu stosowanych gontów, od wilgotności zamontowanego drewna i od oczekiwanej, przeciętnej wilgotności drewna podczas okresu użytkowania. Im bardziej suche są gonty podczas montażu, tym szersze powinny być fugi. Stosuje się przeważnie szerokości fug od 1 do 5 mm. Materiały użyte do remontu dachu powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych. Materiałami głównymi stosowanymi przy wykonywaniu prac są: impregnowany przeciwogniowo gont drewniany z drewna świerkowego, w formie deseczek o długości około 55 cm, szerokości 7-14 cm, grubości 2,5 cm. Gonty nie powinny nosić śladów pleśni, grzybów, owadzich korytarzy oraz jak najmniej sęków. 3) studnia z Łąk - Roboty polegają na wymianie pokrycia dachu z gontów drewnianych w formie klinów. Krycie gontem sposobem pojedynczym. Każdy gont powinien być umocowany dwoma gwoździami. Odstęp gwoździ od krawędzi gontu w zależności od gatunku drewna i szerokości gontu nie powinien być większy niż 15-50mm. Gwoździe powinny zostać przykryte przez znajdujące się nad nimi rzędy gontów na długości 30 do 40 mm. Widoczne gwoździe należy usunąć. Gwoździe należy wbijać tak głęboko, aby nie zostały zniszczone włókna drewna. Za głęboko wbite gwoździe mogą poluzować gonty lub je rozerwać. W czasie mocowania gontów trzeba przewidzieć między gontami odstępy tzw. fugi ruchome. Szerokość zależy od skurczu stosowanych gontów, od wilgotności zamontowanego drewna i od oczekiwanej, przeciętnej wilgotności drewna podczas okresu użytkowania. Im bardziej suche są gonty podczas montażu, tym szersze powinny być fugi. Stosuje się przeważnie szerokości fug od 1 do 5 mm. Materiały użyte do remontu dachu powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych. Materiałami głównymi stosowanymi przy wykonywaniu prac są: impregnowany przeciwogniowo i grzybobójczo gont drewniany klinowy z wpustem, z drewna świerkowego lub osikowego, o długości około 55 cm, szerokości 8-10 cm, grubości 2,5 cm w najgrubszym miejscu. Gont zaopatrzony we wpust o głębokości około 20mm, w którym umieszcza się głowę, tj. szpiczastą klinowa część następnego sąsiedniego gontu. Gonty nie powinny nosić śladów pleśni, grzybów, owadzich korytarzy oraz jak najmniej sęków. Przedmiary robót budowlanych stanowią załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.muazeumgpe-chorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach