Przetargi.pl
Remont i wymiana ślusarki okiennej i okiennic w budynku Oranżerii na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 02-958 Warszawa, ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 5442 700 , fax. 22 842 31 16
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
  ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 10/16
  02-958 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 5442 700, fax. 22 842 31 16
  REGON: 01095603800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wilanow-palac.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Narodowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i wymiana ślusarki okiennej i okiennic w budynku Oranżerii na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest remont i wymiana ślusarki okiennej i okiennic w budynku Oranżerii na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. 2) W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 3) W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 4) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://wilanow-palac.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach