Przetargi.pl
Remont gwarancyjny krytej pływalni Na Fali w Gostyniu

Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia ogłasza przetarg

 • Adres: 63-800 Gostyń, ul. Rynek 2
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 065 5752110-13 , fax. 065 5752142
 • Data zamieszczenia: 2013-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gostyń, reprezentowana przez Burmistrza Gostynia
  ul. Rynek 2 2
  63-800 Gostyń, woj. wielkopolskie
  tel. 065 5752110-13, fax. 065 5752142
  REGON: 00052573100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gostyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont gwarancyjny krytej pływalni Na Fali w Gostyniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont gwarancyjny krytej pływalni Na Fali w Gostyniu; miejsce wykonywania robót: Kryta pływalnia Na Fali ul. Starogostyńska 9a, 63-800 Gostyń. Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części wg niżej zamieszczonego opisu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: na cztery / trzy / dwie / wybrane części lub jedną wybraną część (na oddzielnych formularzach ofertowych). CZĘŚĆ I Zakres robót obejmuje m. in.: 1. Roboty budowlane, sanitarne: 1.1 Elewacja zewnętrzna budynku - patrz pkt 1 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni; 1.2 Przewężenia rur spustowych - patrz pkt 2 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni; 1.3 Przecieki przez ścianę zewnętrzną od strony lasu - patrz pkt 3 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni; 1.4 Pęknięte szyby w hali basenowej - patrz pkt 8 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni; 1.5 Dysze w basenie - patrz pkt 9 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni; 1.6 Niewłaściwie zamontowana armatura sanitarna - patrz pkt 12 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni; 1.7 Wymiana nieszczelnych opraw oświetlenia podwodnego - opis pkt 13 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni. 1.8 Parapety w oknach - patrz pkt 14 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni; 1.9 Niesprawne siłowniki w oknach - patrz pkt 15 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni. CZĘŚĆ II Zakres robót obejmuje m. in.: 2. Roboty budowlane, sanitarne: 2.1. Nieszczelność pomieszczeń mokrych - natrysków - patrz pkt 4 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni; 2.2. Odpadające płytki w saunie parowej - patrz pkt 11 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni; CZĘŚĆ III Zakres robót obejmuje m. in.: 3. Roboty sanitarne: 3.1. Wentylacja - patrz pkt 6 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni; CZĘŚĆ IV Zakres robót obejmuje m. in.: 4. Roboty budowlane: 4.1. Ubytki w fugach - patrz pkt 5 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni; (w zakres robót wchodzi tylko usunięcie i spoinowanie fug w pomieszczeniach opisanych w przedmiarze z WYŁACZENIEM usuwania i spoinowania niecki: sportowej, do nauki pływania oraz brodzika dla dzieci). 4.2. Pęknięte płytki w hali basenowej - patrz pkt 7 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni; 4.3. Pęknięte płytki przy kasach - patrz pkt 10 projektu remontu gwarancyjnego krytej pływalni; Zakresy każdej części zamówienia zostały szczegółowo określone w przedmiarach załączonych do SIWZ. Prace dla każdej części zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną (projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami - kosztorysami), stanowiącą załącznik do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w dokumentacji technicznej towarzyszą wyrazy lub równoważny, co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywane w dokumentacji, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji technicznej lub lepsze. Uwaga: Postępowanie oznaczone jest jako RI.3438/2006 - wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe oznaczenie. Pozostałe warunki jakie stawia Zamawiający opisane zostały w poszczególnych częściach zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę musi wnieść wadium (odpowiednio do wybranej części zamówienia), w wysokości: cz. I - 1.500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100), cz. II - 1.300 zł (słownie: tysiąc trzysta złotych 00/100), cz. III - 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), cz. IV - 1.800 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gostyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach