Przetargi.pl
Remont fasady południowej budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie

Muzeum Przyrody w Drozdowie ogłasza przetarg

 • Adres: 18421 Piątnica, Drozdowo, ul. Główna
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 219 20 81, , fax. 086 219 20 81
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Przyrody w Drozdowie
  Drozdowo, ul. Główna 38
  18421 Piątnica, woj. podlaskie
  tel. 086 219 20 81, , fax. 086 219 20 81
  REGON: 45011066800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.muzeum-drozdowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont fasady południowej budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont fasady południowej budynku Muzeum Przyrody w Drozdowie. Zakres robót obejmuje w szczególności: montaż rusztowań na fasadzie południowej zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej na fasadzie południowej zabezpieczenie posadzki granitowej tarasu na fasadzie południowej skucie tynków na fasadzie południowej reprofilacja spoin na fasadzie południowej szycie murów metodą prętów zwitych wg. technologii wybranego producenta zmycie fasady południowej impregnacja grzybobójcza gruntowanie pod tynki na fasadzie południowej obrzutka na fasadzie południowej wykonanie tynku podkładowego renowacyjnego na fasadzie południowej wykonanie tynku wierzchniego renowacyjnego na fasadzie południowej wykonanie profili ciągnionych na fasadzie południowej montaż nowych kroksztynów na fasadzie południowej wykonanie warstwy szpachlowej na fasadzie południowej gruntowanie pod powłoki malarskie na fasadzie południowej wykonanie powłok malarskich na fasadzie południowej wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy miedzianej na fasadzie południowej remont dwóch tarasów na fasadzie południowej wg opisu z projektu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w wysokości 5 000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach