Przetargi.pl
„Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ”.

Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu ogłasza przetarg

 • Adres: 49300 Brzeg, ul. Robotnicza
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 169 950 , fax. 774 169 952
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeg - Burmistrz Brzegu
  ul. Robotnicza 12
  49300 Brzeg, woj. opolskie
  tel. 774 169 950, fax. 774 169 952
  REGON: 53051784000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.brzeg.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont elewacji oraz remont nawierzchni dziedzińca Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji oraz remontu nawierzchni dziedzińca brzeskiego Ratusza w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej”. Zadanie jest współfinansowane ze środków pochodzących z UE w ramach projektu pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku Ratusza w Brzegu. Budynek wpisany do rejestru zabytków pod nr 699/64 w dniu 10.01.1964r.i podlega ochronie konserwatorskiej zgodnie z wytycznymi w załączonym pozwoleniu Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu nr 261/N/2015 z dnia 06.05.2015r i 625/N/2018 z dnia 04.07.2018r. Zakres robót budowlanych obejmuje: a) wykonanie izolacji poziomej i pionowej ścian fundamentowych elewacji północnej, wschodniej oraz elewacji wokół wewnętrznego dziedzińca i wieży zegarowej, b) remont elewacji ratusza z uwzględnieniem renowacji fryzów pod gzymsami i wokół okien, remontu elewacji wieży północnej i południowej oraz wieży zegarowej, c) remont elementów kamiennych wokół loggii ( słupy, barierki, tralki), wokół okien i portali oraz innych elementów kamiennych elewacji i wieży, d) remont marmurowych barierek wieży zegarowej na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez OWKZ programu konserwatorskiego, e) remont posadzki granitowej loggii wraz z wykonaniem izolacji poziomej i odwodnieniem, f) remont nawierzchni z kostki granitowej dziedzińca wewnętrznego wraz z wymianą istniejącej sieci kanalizacyjnej, g) remont schodów wejściowych od strony wschodniej i dziedzińca do piwnicy (wraz z zadaszeniem), h) remont stalowych (kutych) krat okiennych, bram i kinkietów elewacyjnych, i) wymiana miedzianych parapetów zewnętrznych. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa wykonana przez Pracownię Architektoniczną „Łukasz Szleper Projekt” ul. Róży Wiatrów 13/3 z Wrocławia, zawierająca dokumentację techniczną, opis robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, stanowiące integralne części umowy. Zamawiający posiada wszelkie decyzje i zezwolenia niezbędne do prawidłowej realizacji robót. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót jak również inne koszty, w tym koszt zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi, koszty utrzymania zaplecza budowy wraz z ich późniejszą likwidacją, koszty doprowadzenia i zużycia mediów na czas budowy (woda, energia elektryczna), koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, oznakowania, ogrodzenia i zabezpieczenia budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wywozu i składowania odpadów pochodzących z rozbiórki i demontażu, koszty utylizacji materiałów niebezpiecznych, itp. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Prace prowadzić zgodnie z Decyzją pozwolenia na budowę nr 571/16 z dnia 07.10.2016r., pozwoleniem OWKZ z dnia 04.07.2018r. nr 625/N/2018 oraz z dnia 06.05.2015r. nr 261/N/2015 na wykonanie prac budowlanych i konserwatorskich. Za wszelkie uszkodzenia wyrządzone podczas realizacji zadania odpowiada Wykonawca. Wykonawca będzie zobowiązany do ich naprawienia, w przypadku odmowy Zamawiający zleci wykonanie napraw na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia robót bez wyłączenia obiektu z użytkowania, do zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniami i zapewnienia bezpiecznego dojścia do obiektu i bezpieczne użytkowanie tego obiektu podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązuje się przed podpisaniem umowy a najpóźniej w dniu podpisania umowy do dostarczenia Zamawiającemu kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia rozpoczęcia robót w Nadzorze budowlanym, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz dostarczenia szczegółowego kosztorysu ofertowego. Po zakończeniu budowy Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej w skład, której wejdą dokumenty szczegółowo opisane w warunkach umowy. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania wyłącznie takich wyrobów budowlanych, które zapewnią realizowanemu obiektowi budowlanemu spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 poz.1202 z późn. zm.) i które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 poz.1570) i rozporządzeń wykonawczych oraz odpowiadają wymogom dokumentacji projektowej oraz szczegółowym specyfikacjom technicznym wykonania i odbioru robót. Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli w SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarach robót pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Wykonawca w takim przypadku może zaoferować przedmioty „równoważne” , a obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, należy do Wykonawcy. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji jakości i 60 miesięcznej rękojmi za wady na roboty objęte niniejszą umową. Bieg terminu gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna się od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi za wady obejmuje wady wykonanych robót jak i wady materiałów użytych do wykonania przedmiotu umowy. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego na skutek wad przedmiotu umowy Zamawiający nie mógł z niego skorzystać. Jeżeli Wykonawca z racji swoich zobowiązań wymieni w okresie gwarancji jakości części rzeczy objętych przedmiotem umowy, to termin gwarancji jakości w stosunku do tych części rozpoczyna swój bieg z dniem przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca w dniu podpisania protokółu odbioru zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu dokument gwarancyjny, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób: a) w przypadku pieniądza wpłaca się je w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Santander Bank Polska S.A., nr rachunku: 94 1090 2141 0000 0001 3528 6629 (kopię potwierdzenia wpłaty proszę dołączyć do oferty), b) w przypadku gwarancji i poręczeń należy oryginał dokumentu dołączyć do oferty i złożyć w jednej kopercie z ofertą. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np.: umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów. 4) Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 6) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7) Zatrzymanie wadium przez Zamawiającego: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli było wymagane), c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8) Okres ważności wadium: Wykonawca zabezpiecza ofertę wymaganą kwotą wadium na okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty -załącznik nr 1 do SIWZ, 2) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 3) oświadczenie dotyczące spełniania przesłanek określonych w art. 24 ust.1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp skutkujących wykluczeniem z postępowania – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ, (jeżeli dotyczy), 5) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 6) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy), 7) wadium (np. oryginał gwarancji, poręczenia) lub kopia potwierdzenia wpłaty wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach