Przetargi.pl
Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Milanówka

Urząd Miasta Milanówka ogłasza przetarg

 • Adres: 05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7583061 w. 109 , fax. 022 7248039
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Milanówka
  ul. Kościuszki 45 45
  05-822 Milanówek, woj. mazowieckie
  tel. 022 7583061 w. 109, fax. 022 7248039
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.milanowek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Milanówka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na: Remoncie dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Milanówka. Przedmiotem robót jest remont dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Milanówka polegający na wymianie warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni, poprzez sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, wyrównanie i wykonanie nowej warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wraz z niezbędną regulacją studzienek urządzeń podziemnych zlokalizowanych w jezdni. Pełny zakres przedmiotu zamówienia określony jest w: 1. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ; 2. Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; 3. Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest w terminie do dnia 17.08.2016 roku, do godz. 12.15 wnieść wadium w wysokości: 15 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.milanowek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach