Przetargi.pl
Remont części pomieszczeń parteru w siedzibie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A.

Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 25317 Kielce, ul. Radiowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041/368-12-00
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna "Radio Kielce" S.A.
  ul. Radiowa 4
  25317 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 041/368-12-00
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.radio.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Radio Publiczne, Spółka Akcyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont części pomieszczeń parteru w siedzibie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest: remont części pomieszczeń parteru w siedzibie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach „Radio Kielce” S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na branże budowlane zawarty jest w materiałach projektowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach