Przetargi.pl
Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Prószków w m. Domecko - I etap

Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-005 Opole, ul. Książąt Opolskich 27
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44-14-069 (70) , fax. 77 44-14-071
 • Data zamieszczenia: 2015-08-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu
  ul. Książąt Opolskich 27 27
  45-005 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44-14-069 (70), fax. 77 44-14-071
  REGON: 53142158400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Prószków w m. Domecko - I etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1754 O Chmielowice - Prószków w m. Domecko - I etap obejmuje m.in. następujący asortyment robót: ==> roboty drogowe : - rozebranie nawierzchni z płyt betonowych i z klinkieru - wykonanie nowej nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa , - regulacja studzienek i zaworów , - demontaż i montaż oznakowania pionowego . - szczegółowy zakres i wymagania określono w Dokumentacji projektowej z przedmiarem robót (DP) oraz w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: - opracowania i uzgodnienia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz jego rozbiórki po ukończeniu robót, - zapewnienia bezpiecznej przeprawy pieszych przez teren robót,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości - 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKO BP SA I O/Opole nr 94 1020 3668 0000 5902 0015 8857; b. poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo- kredytowych; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 , Nr 42, poz. 275 ). 3.Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 4.Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 2.a) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja jakości
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.opole.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach