Przetargi.pl
Publikacja regionalnych ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019r.

Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 61-714 Poznań, al. Niepodległości
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Wielkopolskie z siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
  al. Niepodległości 34
  61-714 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 626 70 80, , fax. 61 626 70 81
  REGON: 63125781600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umww.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Publikacja regionalnych ogłoszeń prasowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w 2019r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na publikacji ogłoszeń prasowych w tytułach o zasięgu regionalnym (wojewódzkim) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w 2019r. Publikacja ogłoszeń w dzienniku o zasięgu regionalnym, będącym odrębnym tytułem prasowym (posiadającym numer ISSN), ukazującym się na terenie obejmującym co najmniej województwo wielkopolskie (dalej jako „dziennik regionalny”), którego nakład według danych publikowanych przez Związek Kontroli Dystrybucji Prasy wynosi średnio miesięcznie min. 27.000 egzemplarzy za okres od 01.01.2018 r. do 30.09.2018r., który jednocześnie posiada strony poświęcone wiadomościom gospodarczym. Zamawiający wymaga, aby wszystkie publikacje były dostępne w internetowych wydaniach tytułu prasowego bez limitu odsłon.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79970000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) formularz ofertowy, zgodny z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; b) formularz cenowy – Załącznik nr 3 do SIWZ; c) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych; d) oświadczenie o przynależności lub nie przynależności do tej samej grupy kapitałowej w związku z art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy zgodnie z Załącznikiem nr 2C do SIWZ; Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu powyższy dokument w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach