Przetargi.pl
Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2016 roku

Gmina Miasta Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2016-02-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdyni
  Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 52/54
  81-382 Gdynia, woj. pomorskie
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Gdyni w tytule o zasięgu ogólnopolskim. Publikowanie ogłoszeń następować będzie: a) na stronach ogłoszeniowych - szacunkowo zakłada się publikację ogłoszeń czarno - białych lub kolorowych na ok. 16,5 tys. cm2 powierzchni ogłoszeniowej; lub/i b) na trzeciej stronie redakcyjnej, w wydaniu głównym tytułu - szacunkowo zakłada się publikację ogłoszeń na ok. 11 tys. cm2 powierzchni ogłoszeniowej, c) na stronach nekrologów i kondolencji - szacunkowo zakłada się publikację nekrologów i kondolencji na ok. 500 cm2 powierzchni ogłoszeniowej; d) na 4 - stronicowych wkładkach - szacunkowo zakłada się publikację 1 takiej wkładki; e) w dodatkach do dziennika ogólnopolskiego - szacunkowo zakłada się publikację 2 takich całostronicowych kolorowych ogłoszeń. Zamawiający wymaga aby tytuł prasowy, w którym będzie realizowany przedmiot spełniał następujące wymagania: 1. krajowy zasięg ukazywania się, 2. ukazywał się codziennie od poniedziałku do soboty, 3. zawierał strony tematyczne o charakterze gospodarczo - finansowym. 4. osiągał średnią dzienną sprzedaż w okresie od października 2014 r. do września 2015 r. w wysokości powyżej 50 tysięcy egzemplarzy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: średnia dzienna sprzedaż w okresie od października 2014 r. do września 2015 r.
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gdynia.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach