Przetargi.pl
PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYCH CZASOPISMACH WĘDKARSKICH/RYBACKICH. (Nr postępowania DAO. 251.7.2015)

Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Poniatowskiego 4A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 842 98 29 , fax. 59 842 98 29
 • Data zamieszczenia: 2015-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
  ul. Poniatowskiego 4A 4A
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 59 842 98 29, fax. 59 842 98 29
  REGON: 22103768000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SPECJALISTYCZNYCH CZASOPISMACH WĘDKARSKICH/RYBACKICH. (Nr postępowania DAO. 251.7.2015)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A.Informacje ogólne 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa publikacji artykułów w specjalistycznych czasopismach wędkarskich/rybackich o zasięgu ogólnopolskim zgodnie z realizowanymi zadaniami w ramach projektu Czynna ochrona raka szlachetnego w jeziorach Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MFEOG) 2009 - 2014, w ramach Programu: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów.2.Opis zamówienia zawarty został w części B niniejszego rozdziału.3.Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):Usługi publikacji 79970000-4.4.Zamawiający podzielił niniejsze zamówienie na 3 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na najwyżej jedną wybraną część zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wielkość nakładu o zasięgu ogólnopolskim
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.pomorskieparki.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach