Przetargi.pl
Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie

Gmina Miastko ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, ul. Grunwaldzka
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 572 081 , fax. 598 572 368
 • Data zamieszczenia: 2018-05-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miastko
  ul. Grunwaldzka 1
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 598 572 081, fax. 598 572 368
  REGON: 52635700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miastko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, w zakresie ul. Stolarskiej, pow. bytowski, woj. pomorskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn.: "Przywrócenie ładu przestrzennego na obszarze rewitalizacji w Miastku, pow. bytowski, woj. pomorskie" polegających na: 1) kompleksowej przebudowie ze zmianą funkcji/sposobu użytkowania istniejących budynków poprzemysłowych/warsztatowych zlokalizowanych przy ul. Stolarskiej 7 w Miastku z przeznaczeniem na: a) budynek na działce nr 295 m obręb 83/2 Miastko - Centrum Usług Społecznych składającego się z: - Centrum aktywności seniora, w skład którego wchodzą: • Dzienny Dom Pobytu Osób Starszych; • Centrum aktywności seniora; - Centrum Wspierania Rodzinie, w skład którego wchodzą: • Punkt kreatywnego spędzania czasu dla dzieci i młodzieży; • Całodobowy Punkt Pomocy Rodzinie; b) budynek na działkach nr 290/1 i 295 obręb 83/2 Miastko - Punkt czasowej opieki nad dziećmi w ramach utworzenia bazy lokalowej na potrzeby Centrum Wspierania Rodziny działającego w ramach Centrum Usług Społecznych; 2) zagospodarowaniu terenu przed Centrum Usług Społecznych (działki nr 290/1, 291/3, 294/1, 295, 296/1, 302, 303/1 obręb 83/ 2 Miastko). 2. Stosownie do art. 31 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą Programów funkcjonalno-użytkowych (pf-u) pn.: 1) „Przebudowa budynku produkcyjnego na planowane Centrum Usług Społecznych oraz przebudowa budynku warsztatowego na planowany Punkt czasowej opieki nad dziećmi wraz z wyposażeniem” (działka nr 295, 290/1 obręb 83/2 Miastko) wraz z załącznikami (inwentaryzacja, koncepcja, zestawienie wyposażenia, decyzja o warunkach zabudowy, warunki techniczne Energa Operator, ZWiK, ZEC, warunki na odprowadzenie wód opadowych, informacja o dostępie do drogi publicznej, opinia w zakresie ustalenia warunków ochrony przeciwpożarowej) z uwzględnieniem Koncepcji architektonicznych dla tych obiektów; 2) „Zagospodarowanie terenu znajdującego przed Centrum Usług Społecznych” (działki nr 290/1, 291/3, 294/1, 295, 296/1, 302, 303/1 obręb 83/ 2 Miastko) wraz z załącznikami (decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, opinia geologiczna, inwentaryzacja obiektów podlegających rozbiórce, inwentaryzacja zieleni, zestawienie drzew planowanych do wycięcia, warunki techniczne ZWiK, Energa Operator, ZEC, dokumentacja fotograficzna, koncepcja zagospodarowania terenu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 Pzp zamawiający żąda od wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w kwocie: 1) w odniesieniu do części nr 1 zamówienia: 30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100); 2) w odniesieniu do części nr 2 zamówienia: 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 359, z późn. zm..). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - PKO Bank Polski Nr rachunku 17 1020 2791 0000 7702 0258 4803. Wniesione w ten sposób wadium będzie skuteczne jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. W przeciwnym przypadku wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Dlatego też należy dochować należytej staranności aby nie dopuścić do uchybienia wskazanego terminu. Uwaga: Niedopuszczalna jest forma gotówkowej wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego w Miastku. 5. Z treści dokumentów stanowiących wniesione wadium poręczeń/gwarancji w pozostałych formach musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta/Poręczyciela. Wystawiony dokument musi być podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela instytucji wystawiającej. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści wystawionego dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta/Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Pzp. 6. Dowód wniesienia wadium: 3) dla prawnie dopuszczonych form wymienionych w poz. 3. pkt 2-5 (tj. za wyjątkiem formy pieniężnej) do oferty należy dołączyć oryginały właściwych dokumentów wniesionego wadium, 4) dla wadium wniesionego w pieniądzu – zaleca się dołączyć kserokopię dokonanego przelewu. Uwaga: wniesienie wadium w innej nieakceptowanej formie spowoduje wykluczenie wykonawcy a tym samym odrzucenie jego oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania kompetencji i uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie upoważniających wykonawcę do ubiegania się o udzielenie i realizację zamówienia będącego przedmiotem niniejszego postępowania tym samym Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 pzp: wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz z oświadczeniem, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Dowód wniesienia wadium: 1) jeżeli wniesiono w pieniądzu - do oferty zaleca się dołączyć dokument pozwalający jednoznacznie zidentyfikować z jakiego numeru rachunku oraz kto dokonał przelewu środków finansowych; 2) jeżeli wniesiono w innej dopuszczalnej formie (wg poz. 11.3. pkt 2-5 siwz) - do oferty należy dołączyć oryginał właściwego dokumentu; 3. Pełnomocnictwo osób/y uprawnionej do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty; 4. Dokument, w którym wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. na podstawie umowy konsorcjalnej, działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z którego wynika, że zostało ono udzielone przez każdego z Nich (podpisany przez wszystkich wykonawców) – w formie oryginału, w przypadku wyboru oferty tych Wykonawców, Zamawiający przed zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego będzie żądał umowę regulującą ich współpracę; 5. Wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy. Uwaga: Wymóg obowiązuje tylko wykonawców, których ta sytuacja dotyczy. 6. Wskazanie nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Uwaga: Wymieniony dokument składają wraz z ofertą tylko wykonawcy, których ta sytuacja dotyczy. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach