Przetargi.pl
Przygotowanie i przekazanie do emisji artykułu prasowego wraz z szatą graficzną dotyczącego realizowanego przez Uniwersytet Gdański projektu: Budowa budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Uniwersytet Gdański ogłasza przetarg

 • Adres: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5232344 , fax. 058 5232484, 5523741
 • Data zamieszczenia: 2014-07-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Gdański
  ul. Bażyńskiego 1A 1A
  80-952 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 5232344, fax. 058 5232484, 5523741
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie i przekazanie do emisji artykułu prasowego wraz z szatą graficzną dotyczącego realizowanego przez Uniwersytet Gdański projektu: Budowa budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania i przekazania do emisji artykułu prasowego wraz z szatą graficzną dotyczącą realizowanego przez Uniwersytet Gdański projektu: Budowa budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego. 2. Celem zamieszczenia artykułu jest zwiększenie świadomości publicznej na temat udziału środków Unii Europejskiej w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 3. Szczegółowe warunki publikacji artykułu opisane są w załączniku nr 2 do SIWZ - formularz cenowy z opisem przedmiotu zamówienia. 4. Treść artykułu zostanie dostarczona przez Zamawiającego, elementy graficzne, zdjęcia powinny zostać zaproponowane przez Wykonawcę (własne wykonanie zdjęć), dopuszcza się również wykorzystanie wizualizacji i zdjęć przekazanych przez Zamawiającego. 5. Artykuł musi zawierać emblemat Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Unii Europejskiej, odwołanie słowne do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo POIiŚ. Artykuł musi zostać zaprojektowany zgodnie z zapisami dokumentu: Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Wytyczne wersja 2.0 z 25 lipca 2012 r., są dostępne na stronie: https://www.pois.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/publikacje12.aspx W przypadku pojawienia się nowszej wersji dokumentu Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania artykułu zgodnie z aktualnymi wytycznymi. 6. Warunki przygotowania do publikacji: 1) Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego projekt artykułu w terminie min. 30 dni przed uzgodnionym z wydawcą terminem na przekazanie materiałów do publikacji. 2) Zamawiający w ciągu 7 dni zaakceptuje lub zgłosi swoje uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca w ciągu 7 dni, od dnia przekazania uwag, przedłoży poprawioną treść artykułu, a Zamawiający przystąpi ponownie do jego weryfikacji i w ciągu 7 dni zaakceptuje lub zgłosi ponownie uwagi. 3) Wykonawca ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu projektów artykułu oraz uwzględniać i wprowadzać uwagi wniesione przez Zamawiającego do momentu ostatecznej akceptacji, która zostanie potwierdzona przez Zamawiającego w formie pisemnej. 7. Emisja artykułu nastąpi w dwóch płatnych dziennikach regionalnych oraz dwóch płatnych dziennikach ogólnopolskich. 8.Emisja artykułu ma nastąpić w okresie września - października 2014 r. po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym projektu artykułu i daty emisji (musi zostać zachowana forma pisemna uzgodnienia). 9.Po emisji Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację z realizacji zamówienia zawierającą: zapisaną na płycie CD wersję edytowalną artykułu oraz po 1 egzemplarzu każdej z gazet, w których zostaną opublikowane artykuły.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 799700004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ug.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach