Przetargi.pl
Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kąpiel dla mrówkojada" II

Ogród Zoologiczny w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-063 Poznań, Karpala Wojtka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 768 209 , fax. 618 773 533
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ogród Zoologiczny w Poznaniu
  Karpala Wojtka 3
  61-063 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 768 209, fax. 618 773 533
  REGON: 63210005700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zoo.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Ogród Zoologiczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Kąpiel dla mrówkojada" II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rodzaj zamówienia: Usługi Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej kompleksu złożonego z budynku, ogrodzenia i wybiegów, na terenie Nowego Zoo w Poznaniu, położonego przy ul. Krańcowej 81, 61-048 Poznań. Położenie planowanej inwestycji, pomiędzy wybiegiem dla wielbłądów a wybiegiem dla tygrysów oraz jednocześnie pomiędzy stawem nr 1, a stawem retencyjnym od ul. Browarnej obrazuje mapka będąca załącznikiem nr 1 do SIWZ. Założenia projektowe do dokumentacji projektowej: Budynek: minimum 140m2, temperatura 20-25’C (średnio 23’C), wysokość wewnętrzna pomieszczeń 2,5m. Kocioł na olej opałowy. Droga dojazdowa dla obsługi. Osobne wejście dla obsługi. Oświetlenie załączane zegarami (zapewnić światło dzienne w pomieszczeniu – okno lub świetliki). Mrówkojady: 2 pomieszczenia po 20m2 w pomieszczeniach baseny. Szybry łączące pomieszczenia oraz umożliwiające wyjście zwierząt na zewnątrz. Szybry (najlepiej obsługa bezkontaktowa ze zwierzęciem) dodatkowo powinny posiadać drzwiczki w przypadku konieczności kontaktu obsługi ze zwierzęciem. Pomieszczenia rozdzielone drewnianą ścianą (palisada). Tamanduły: 2 pomieszczenia po 20m2, rozdzielone ścianą połączone szybrami z możliwością wyjścia zwierząt na zewnątrz budynku. Pazurkowce: 3 pomieszczenia po 6m2 połączone szybrami, z możliwością wyjścia na zewnątrz budynku. Zaplecze: około 20 m2 4 klatki po 5m2 (osiatkowane), klatki połączone szybrami, do wszystkich dostęp z korytarza obsługowego. Kuchnia: 10m2 (kran, lodówka, ciepła woda). Zapewnić możliwość oglądania zwierząt przez zwiedzających przez szyby wystawowe (najlepiej z korytarza wewnątrz budynku- możliwość ogrzania się przez zwiedzających). Szyby ekspozycyjne wyposażyć w rolety zewnętrzne. Wybiegi: Mrówkojad: 2 wybiegi po 700m2 każdy z możliwością połączenia, wykonane z siatki plecionej ślimakowej wysokości 1,5m, podmurówka lub krawężnik. Wewnątrz każdego wybiegu przedwybiegi wielkości 2x3m. Oba wybiegi powinny mieć dostęp do stawu- konieczność oczyszczenia dna i wysypania żwirku w miejscach kąpieli, płotek w wodzie powinien wystawać 0,5m nad lustro wody. Na ogrodzeniu zabezpieczenie elektryczne „pastuch” na dole i górze ogrodzenia. Tamanduły: dwie zamknięte klatki po 20m2 i 3m wysokości każda z możliwością połączenia (szyber), dodatkowo furtka pomiędzy. Klatki wykonać z siatki o drobnych oczkach, zapewnić wejście dla obsługi z zewnątrz . Pazurkowce: 3 klatki po 10m 2,5m wysokości (możliwość połączenia i wejścia dla obsługi). Zapewnić możliwość oglądania kąpieli mrówkojadów zwiedzającym (droga, wieża widokowa lub podest wewnątrz wybiegu). Możliwość oglądania ekspozycji zewnętrznych tamanduł i pazurkowców. Zaprojektować również dwie klatki zapleczowe po 10m2 2,5m wysokie, oraz monitoring zarówno wewnątrz budynku, jak również na zewnątrz. Efektem końcowym pracy Wykonawcy ma być dokumentacja projektowa, opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez osoby posiadające uprawnienia w odpowiednich specjalnościach określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przy tworzeniu dokumentacji projektowej wytycznych Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. 2011 Nr 173, poz. 1037). W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, następujące dokumenty, wraz ze stosownymi prawami autorskimi do nich: a) projekt budowlany - wersja elektroniczna oraz 5 wersji papierowych; b) projekt wykonawczy - wersja elektroniczna oraz 3 wersji papierowych; c) kosztorys inwestorski – wersja elektroniczna oraz 2 wersje papierowe; d) przedmiar robót – wersja elektroniczna oraz 2 wersje papierowe; e) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – wersja elektroniczna oraz 2 wersje papierowe. Zamawiający wymaga, aby dokumenty w wersji cyfrowej były przekazane na płytach CD lub innym nośniku cyfrowym i zapisane co najmniej w postaci plików PDF. Harmonogram przekazywania Zamawiającemu dokumentów: 1. 45 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt budowlany. 2. 60 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu pozostałe dokumenty. Szczegółowy zakres poszczególnych opracowań musi być zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i rozporządzeniami, a w szczególności: a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.); b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określanych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389 z późn. zm); c) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. (Dz. U. 2011 Nr 173, poz. 1037); Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy wziąć pod uwagę postanowienia art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 900,00 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas gdy przed upływem terminu składania ofert kwota wniesionego wadium będzie uznana na rachunku bankowym Zamawiającego. Zaleca się, aby kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 22 1020 4027 0000 1902 1263 5977 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 Ustawy. 5. Wadium wnoszone w innej niż pieniądz formie musi posiadać ważność co najmniej do końca terminu związania wykonawcy złożoną przez niego ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz należy załączyć do oferty odpowiedni dokument, nie spięty w całość z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (składane do oferty, o ile dotyczy). b) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. c) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach