Przetargi.pl
Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013

Gmina Lubrza ogłasza przetarg

 • Adres: 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 407 46 50 , fax. 77 407 46 51
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Lubrza
  ul. Wolności 73 73
  48-231 Lubrza, woj. opolskie
  tel. 77 407 46 50, fax. 77 407 46 51
  REGON: 00053845500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubrza.opole.pl; www.bip.lubrza.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz uczniów do Gimnazjum, Szkół Podstawowych i dzieci do przedszkoli na terenie Gminy Lubrza w roku szkolnym 2012/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewożenia dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Lubrza umożliwiających realizację obowiązku szkolnego i wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2012/2013. Przewóz dotyczyć będzie uczniów mieszkających w następujących miejscowościach: Prudnik, Trzebina, Skrzypiec, Dytmarów, Krzyżkowice, Jasiona, Dobroszewice, Prężynka. Przewóz odbywać się będzie według następujący tras: 1. dowiezienie do szkoły: I trasa: Prudnik (4 dzieci) - Trzebina (6 dzieci, w tym: 4 dzieci do Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 1 dziecko do Przedszkola w Dytmarowie, 1 dziecko do ZPS Lubrza w miesiącach zimowych tj. 01.11 do 31.03 objazd przez Prudnik) - Skrzypiec (31 dzieci, w tym 11 dzieci do Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 8 dzieci do Przedszkola w Dytmarowie) - Dytmarów - Krzyżkowice (25 dzieci, w tym: 12 dzieci do Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 6 dzieci do Przedszkola w Dytmarowie) - Dytmarów (14 dzieci) - Lubrza II trasa: Lubrza - Jasiona (25 dzieci w tym 5 dzieci do Przedszkola w Lubrzy ) - Lubrza (w miesiącach zimowych tj. 01.11 do 31.03 objazd przez Prudnik) 2.przywiezienie ze szkoły: I trasa 13:35: Lubrza - Dobroszewice (1 dziecko) - Prężynka (13 dzieci) - Jasiona (14 dzieci w miesiącach zimowych tj. 01.11 do 31.03 objazd przez Prudnik) - Prudnik (1 dziecko) - Trzebina (1 dziecko) - Lubrza II trasa 14:30 (dwa dni w tygodniu) lub 15:25 (trzy dni w tygodniu): Lubrza - Jasiona(11 dzieci w miesiącach zimowych tj. 01.11 do 31.03 objazd przez Prudnik) - Dytmarów(14 dzieci) - Krzyżkowice (25 dzieci, w tym 12 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 6 dzieci z Przedszkola w Dytmarowie) - Skrzypiec (31 dzieci, w tym 11 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie, 8 dzieci z Przedszkola w Dytmarowie) - Trzebina(1 dziecko z SP Lubrza, 4 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Dytmarowie w miesiącach zimowych tj. 01.11 do 31.03 objazd przez Prudnik) - Prudnik (3 dzieci) - Lubrza. Długość dziennej trasy przejazdów (dowiezienie i przywiezienie) wynosi: - w okresie letnim od 03.09.2012 r. do 31.10.2012 r. i od 01.04.2013 r. do 28.06.2013 r. około 92 km, - w okresie zimowym od 01.11.2012 r. do 31.03.2013 r. około 124 km. Maksymalna liczba kilometrów do wykonania przez Wykonawcę w roku szkolnym 2012/2013 wynosi 20356. W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest do : 1. zabierania uczniów w dniu nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku) z miejsca zamieszkania w miejscowościach: Prudnik (4 dzieci), Trzebina (6 dzieci), Skrzypiec (31 dzieci), Dytmarów (14 dzieci), Krzyżkowice (25 dzieci), Jasiona (25 dzieci) i dowiezienia do placówek oświatowych na godzinę 7:55, 2. odbieranie uczniów po zajęciach szkolnych i przedszkolnych, nie później niż o godz. 15:25 i odwożenie ich do miejsca zamieszkania: Jasiona, Prężynka, Dobroszewice, Prudnik, Trzebina, Krzyżkowice, Skrzypiec, Dytmarów. Ostateczne godziny przejazdów autobusów na trasach dowozu i odwozu, z uwzględnieniem przystanków oraz ewentualnych innych punktów odbioru dzieci na trasach uzgodnionych z Wykonawcą, zostaną określone po sporządzeniu planu zajęć od dnia 03.09.2012r. w jednostkach oświatowych i stanowić będą załącznik do umowy.. Zamawiający zastrzega sobie: - możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie dowozu i odwozu, - wykaz kursów, miejscowości, ilości dzieci do przywiezienia i odwiezienia po lekcjach może ulec zmianie w zależności od zatwierdzonego rozkładu zajęć lekcyjnych w szkołach, - harmonogramu który ulegnie zmianie w czasie trwania roku szkolnego, zostanie przekazany niezwłocznie Wykonawcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.biuletyn.info.pl/php/strona.php3?bip=bip_lubrz&lad=010&id_men=1&id_dok=1359
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach