Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie

Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 70-562 Szczecin, plac Orła Białego 2
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 8876678
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuki w Szczecinie
  plac Orła Białego 2 2
  70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8876678
  REGON: 32085033400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na roboty budowlane - wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - wykonanie prac rozbiórkowych oraz wykonanie wymiany stolarki wewnętrznej i zewnętrznej w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie przy ulicy Grodzkiej 50 oraz zabezpieczenia i przewiezienia wskazanych instrumentów zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 2. Z zastrzeżeniem ust 3 i 4 niniejszego działu, zakres oraz opis, w tym lokalizację robót, o których mowa w ust 1 niniejszego działu, określa dokumentacja, na którą składa się: - Załącznik nr 7 specyfikacji - Dokumentacja Projektowa (Przedmiar robót oraz zestawienia i rysunki stolarki) - Załącznik nr 8 specyfikacji - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 3. Ilekroć w dalszej części SIWZ mowa będzie o przedmiocie zamówienia bez bliższego określenia rozumieć przez to należy całość treści zawartej w załącznikach nr 7 i 8 SIWZ Uwaga! Z zestawienia stolarki należy wyłączyć następujący zakres: - rys 35 - przeszklenie EI60 - F1 (szt 2) - rys 35 - drzwi EI30 - D10 (szt 2) - rys S2 - witryna B (szt 2) Zakres ten zostanie uruchomiony odrębną procedurą przetargową. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących robót porządkowych: - wykonanie zabezpieczenia fortepianów (na czas remontu) folią i taśmą wzmocnioną typ 500 - 2 szt o wymiarach 6 m x 25 mb - przewóz jednego fortepianu typ CS z budynku przy ulicy Grodzkiej 50 do budynku Pałacu pod Globusem przy placu Orła Białego 2 w Szczecinie (sala nr 16). 4. Niezależnie od postanowień ust 2 niniejszego działu, Zamawiający wymaga, aby czynności składające się na przedmiot niniejszego zamówienia były wykonane w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy, o którym mowa w dziale XIV specyfikacji - zwanym dalej Wzorem umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451111009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w niniejszym postępowaniu jest wniesienie wadium. Wysokość wymaganego wadium wynosi: 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub kilku następujących formach: a) poręczeniach bankowych; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275); e) w pieniądzu wpłaconym przelewem na następujący rachunek bankowy: NORDEA BANK POLSKA SA ODDZIAŁ SZCZECIN Nr rachunku: 57 1440 1143 0000 0000 1212 7898 z dopiskiem na przelewie: Wadium w przetargu nieograniczonym na: Roboty budowlane - wymiana stolarki zewnętrznej i wewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. 3. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie do dnia 24.08.2012r. do godz. 12:00 znajdzie się na rachunku, o którym mowa w ust. 2 lit. e) niniejszego działu. 4. Wadium wnosi się na czas nie krótszy niż termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu (stosownie do postanowień działu X specyfikacji). Treść uprawnień zamawiającego wynikająca z dokumentu wadium wniesionego w formach wskazanych w ust. 2 lit. a - d) musi umożliwiać wystąpienie zamawiającemu z roszczeniem do poręczyciela lub gwaranta o wypłatę kwoty wadium w terminie związania ofertą w niniejszym postępowaniu. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26. ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana mimo wezwania (stosownie do postanowień zawartych w dziale XIII specyfikacji) do zawarcia umowy o wykonanie zamówienia objętego przedmiotem niniejszego postępowania odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Z zastrzeżeniem wynikającym z postanowień ust. 4 niniejszego działu, zamawiający zwróci wykonawcy wniesione wadium na podstawie i na zasadach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy - PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.akademiasztuki.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach

Kup domenę Przetargi.pl