Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza przetarg

 • Adres: 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 8
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3398656 , fax. 71 3397912
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  ul. Zwycięska 8 8
  53-033 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3398656, fax. 71 3397912
  REGON: 00601129800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dodr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów spożywczych na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów spożywczych na rzecz Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu. Rodzaj i wielkość zamówienia oraz wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia zostały określone w rozdziale II.SIWZ oraz w Załączniku nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 158000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dodr.ibip.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach