Przetargi.pl
Przeprowadzenie warsztatów Sushi w roku szkolnym 2017/2018 zakończonego stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu warsztatów dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju”, w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju ogłasza przetarg

 • Adres: 38-440 Iwonicz-Zdrój, Feliksa Piwarskiego
 • Województwo: brak
 • Telefon/fax: tel. 134375431, 134375441 , fax. 134375446
 • Data zamieszczenia: 2018-02-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju
  Feliksa Piwarskiego 19
  38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. brak
  tel. 134375431, 134375441, fax. 134375446
  REGON: 371180820
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsgh.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie warsztatów Sushi w roku szkolnym 2017/2018 zakończonego stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu warsztatów dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju”, w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów Sushi w roku szkolnym 2017/2018 zakończonego stosownym certyfikatem i zaświadczeniem o ukończeniu warsztatów dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju w ramach realizowanego projektu pt. „Program poprawy jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroju”, w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Miejsce przeprowadzenia warsztatów - zajęć teoretycznych i praktycznych: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju. 3. Warsztaty zostaną przeprowadzone w terminie do 16 marca 2018 r. Warsztaty obejmują 16 godzin szkoleniowych po 45 min. każda, dla 1 grupy liczącej 9 osób, łącznie 16 godzin szkoleniowych. 4. Celem warsztatów jest wyposażenie uczniów/uczennic w dodatkowe umiejętności certyfikowane, poszukiwane na rynku pracy. Uczestnicy/Uczestniczki zdobędą wiedzę pożądaną przez pracodawców, co zwiększy ich konkurencyjność na rynku oraz poznają nowe trendy, narzędzia pomocne do pracy. 5. Wykonawca przygotuje szczegółowy program warsztatów w oparciu o następujące bloki tematyczne: Zakres merytoryczny: 1) sushi – historia, rodzaje; 2) sushi – składniki i procedury ich przygotowania; Warsztaty kulinarne: 1) przygotowanie surowców (ryby, warzywa, ryż, owoce morza), 2) dobór i odpowiednie przygotowywanie ryżu oraz zaprawy, 3) krojenie i filetowanie ryby, 4) przygotowywanie pasty wasabi, 5) gotowanie owoców morza, 6) przygotowywanie różnych form sushi: hosomaki, futumaki, nigiri, california maki, uramaki, 7) tworzenie, dobieranie i ustalanie odpowiedniej kompozycji sosów i innych dodatków, 8) kompozycja i prezentacja własnoręcznie stworzonych zestawów sushi przez uczestników warsztatów, 9) rytuał jedzenia sushi, nauka jedzenia pałeczkami. 6. Program powinien składać się z 2 godzin zajęć teoretycznych i 14 godzin zajęć praktycznych. 7. Szczegółowy harmonogram warsztatów zostanie opracowany w porozumieniu Wykonawcy i Zamawiającego. 8. Wykonawca ma zapewnić oraz przekazać każdemu uczestnikowi i uczestniczce materiały do warsztatów, materiały piśmiennicze oraz materiały dydaktyczne tj. opracuje, powieli i przekaże uczestnikom warsztatów niezbędne materiały szkoleniowe z zakresu warsztatów lub przekaże gotowe opracowania/publikacje. 9. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce stosowne surowce/pomoce dydaktyczne do ćwiczeń zgodnie z programem warsztatów oraz materiały szkoleniowe w wersji drukowanej obejmujące tematykę warsztatów. 10. Wykonawca winien zapewnić na czas prowadzenia warsztatów urządzenia i sprzęt specjalistyczny do jego przeprowadzenia w zakresie programu warsztatów. 11. Wykonawca winien zapewnić na czas prowadzenia warsztatów wyżywienie. 12. Przez wyżywienie należy rozumieć zapewnienie serwisu kawowego – kawa, mleczko do kawy, herbata, zimne napoje, ciastka. W przypadku trwania warsztatów 5 godzin lub więcej w ciągu dnia obiad dwudaniowy. 13. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi/uczestniczce kursu możliwość wykonania ćwiczeń praktycznych wynikających z programu warsztatów tak, aby każdy uczestnik/uczestniczka mógł/mogła kilkakrotnie powtórzyć to samo ćwiczenie w celu utrwalenia zdobytej wiedzy i umiejętności. 14. Wykonawca przed terminem rozpoczęcia zajęć jest zobowiązany do przesłania Zamawiającemu program warsztatów celem jego akceptacji. 15. Etap II przedmiotu zamówienia - przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego potwierdzającego nabycie kompetencji w zakresie warsztatów Sushi dla uczestników/uczestniczek warsztatów, sporządzenie protokołu z egzaminu i przekazanie Zamawiającemu oraz wydanie w dwóch egzemplarzach certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu warsztatów potwierdzających nabyte kompetencje. 16. Odbiór wykonanej usługi zostanie udokumentowany przekazaniem Zamawiającemu szczegółowego programu warsztatów, list obecności, zapisami w dzienniku warsztatów, potwierdzeniem odbioru materiałów szkoleniowych dla uczestników/uczestniczek warsztatów oraz dostarczenie 1 kpl. materiałów szkoleniowych dla Zamawiającego, potwierdzeniem skorzystania z wyżywienia, protokołu z przeprowadzonego egzaminu potwierdzającego przeprowadzenie egzaminu dla uczestników/uczestniczek warsztatów (przed i po zakończeniu warsztatów), potwierdzenie wydania certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu warsztatów oraz raportu końcowego z przeprowadzonych warsztatów. 17. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy: 1) sprawdzenie wiedzy przed rozpoczęciem warsztatów; 2) ocena uczestników – przeprowadzenie weryfikacji po zakończeniu warsztatów na podstawie opracowanych kryteriów oceny; 3) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu raportu końcowego z przeprowadzonych warsztatów zawierającego porównanie uzyskanych wyników z przeprowadzonej oceny z przyjętymi wymaganiami określonymi w programie warsztatów (tj. przedstawionymi efektami uczenia się, które osiągną uczestnicy/uczestniczki w wyniku realizacji warsztatów). 18. Wykonawca zobowiązuje się oznaczać wszystkie dokumenty oraz materiały (dydaktyczne i piśmiennicze) dla osób i podmiotów uczestniczących w Projekcie logo Unii Europejskiej, znakiem Funduszy Europejskich oraz oficjalnym logo promocyjnym Województwa Podkarpackiego oraz znakiem promocyjnym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zgodnie z jego Księgą Znaku udostępnioną na stronie internetowej RPO WP. 19. Certyfikaty/Zaświadczenia powinny zawierać: 1) logotyp; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń) 2) nazwę projektu i informację o współfinansowaniu; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń) 3) nazwę firmy, która szkolenie przeprowadziła; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń) 4) imię i nazwisko uczestnika warsztatów, (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń) 5) datę, miejsce urodzenia, numer PESEL; (dot. Zaświadczeń wydawanych na wzorach MEN) 6) pełną nazwę warsztatów; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń) 7) datę i miejsce warsztatów – Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu-Zdroju; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń) 8) program (Zaświadczeń) 9) ilość godzin warsztatów; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń) 10) miejscowość i datę wystawienia certyfikatu/zaświadczenia; (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń) 11) podpis i pieczątkę osoby wystawiającej certyfikat/zaświadczenie, (dot. Certyfikatów i Zaświadczeń)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu; 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawcy przedłożą stosowne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 1) Wypełniony formularz oferta zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ogłoszenia; 2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z załącznikiem nr 2a i 2b do Ogłoszenia; 3) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w Rozdziale XXI pkt 2) lit. c.1 tiret 1. Ogłoszenia. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do Ogłoszenia. 4) Lista podmiotów na rzecz których trenerzy realizowali a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługę trenerską z tematyki objętej przedmiotem zamówienia . Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia. 5) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. . Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w XXI pkt 2) lit. c.1 tiret 2. Ogłoszenia. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia. 6) Życiorys/ CV trenera; 7) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy ; 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie , będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2. 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 1 pkt 7 składają dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz przez podwykonawców, składane są w oryginale. 4. Dokumenty, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii potwierdzone za zgodność z oryginałem. 5. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci albo wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 7. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach