Przetargi.pl
Przeprowadzenie szkolenia zawodowego Operator suwnic hakowych sterowanych z poziomu roboczego kategorii II S

Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, ul. F. Chopina 16A
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 7880065 , fax. 017 7880069
 • Data zamieszczenia: 2016-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu
  ul. F. Chopina 16A 16A
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 017 7880065, fax. 017 7880069
  REGON: 83046686500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pup.mielec.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie szkolenia zawodowego Operator suwnic hakowych sterowanych z poziomu roboczego kategorii II S
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa o charakterze niepriorytetowym wymieniona w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 2010r. W sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12 z 2010r. poz. 68) tj. usługa edukacyjna i szkoleniowa, kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 80530000-8 - usługi szkolenia zawodowego. 2.Przedmiot zamówienia stanowi usługa przeprowadzenia szkolenia zawodowego Operator suwnic hakowych sterowanych z poziomu roboczego kategorii II S dla 44 osób bezrobotnych podzielonych na 4 grupy, w tym: 2 grupy po 12 osób - szkolenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mieleckim (II) Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - dla bezrobotnych do 30 roku życia, z wykształceniem minimum gimnazjalnym, 2 grupy po 10 osób - szkolenie finansowane z Funduszu Pracy dla bezrobotnych z wykształceniem minimum podstawowym (8 klas) lub gimnazjalnym. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia/zwiększenia o 1 osobę liczby uczestników szkolenia w każdej grupie. 3.Termin realizacji szkolenia: Szkolenie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER grupa I - rozpoczęcie 04.08.2016r., grupa II - rozpoczęcie 18.08.2016r., Szkolenie finansowane z Funduszu Pracy grupa I - rozpoczęcie 08.09.2016r., grupa II - rozpoczęcie 21.09.2016r. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozpoczęcia szkoleń na późniejszy. 4.Program szkolenia powinien obejmować 40 godzin zegarowych zajęć. Za godzinę zegarową zajęć uznaje się zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę liczącą średnio 15 minut. Zamawiający dopuszcza realizację szkolenia w godzinach między 8:00 a 18:00. Dzienny wymiar godzin szkolenia: minimalnie 5 godzin, maksymalnie 8 godzin dla każdego uczestnika. 5.Zajęcia dla każdego uczestnika danej grupy szkolenia powinny odbywać się w codziennie (bez sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy), przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu. 6.Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne skierowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu, z wykształceniem minimum gimnazjalnym, lub podstawowym (8 klas), które nie posiadają udokumentowanej praktyki przy obsłudze techniczno-eksploatacyjnej suwnic. 7.Na szkolenie zostaną skierowane osoby, które nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku zgodnym z kierunkiem szkolenia. Przed rozpoczęciem szkolenia uczestnicy zostaną skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu na badania lekarskie. Koszty badań lekarskich pokryje Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu. 8.Szkolenie powinno być prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1125) oraz wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 849 z późn. zm.). Zakres szkolenia powinien uwzględniać tematykę egzaminacyjną wymaganą przez Komisją Egzaminacyjną jednostki Urzędu Dozoru Technicznego. 9.Uczestnicy szkolenia powinni nabyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne wymagane do obsługi suwnic, wciągników i wciągarek hakowych ogólnego przeznaczenia sterowanych z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz powinni zostać przygotowani do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego kategorii II S w zakresie suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych. 10.Zakres szkolenia, warunki lokalowe do prowadzenia wykładów i zajęć praktycznych, kadra wykładowców, instruktorów, wyposażenie dydaktyczne, wyposażenie i warunki do przeprowadzenia zajęć praktycznych, warunki socjalne, procedury rejestrowania uczestników oraz dokumentowania przebiegu szkolenia muszą być zgodne z wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. 11.Wykonawca pokryje koszty i zapewni uczestnikom szkolenia możliwość przystąpienia do pierwszego egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego kategorii II S w zakresie suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1125) oraz wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 849 z późn. zm.) w terminie do 30 dni po zakończeniu szkolenia przez każdą grupę. 12.Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania zamawiającego o terminie egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego w terminie 3 dni od ustalenia terminu egzaminu poszczególnych grup. 13.Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń transportu bliskiego kategorii II S w zakresie suwnic, wciągników i wciągarek sterowanych z poziomu roboczego oraz żurawi stacjonarnych warsztatowych zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015r. poz. 1125) oraz wymogami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. z 2001r. nr 79 poz. 849 z późn. zm.) w terminie 30 dni od przeprowadzenia egzaminu. 14.Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia na dzień egzaminu uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z egzaminem oraz w drodze do miejsca egzaminu i z powrotem. Koszt ubezpieczenia NNW za dzień egzaminu należy wliczyć w koszt szkolenia. W przypadku gdy egzamin na uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydawanego przez organ jednostki Urzędu Dozoru Technicznego zostanie przeprowadzony w ostatnim dniu szkolenia (odbywania zajęć) obowiązek nie występuje. 15.Zamawiający nie dopuszcza bloków tematycznych nie związanych bezpośrednio z kierunkiem szkolenia w postaci np. warsztatów poszukiwania pracy. 16.Egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego nie wlicza się w liczbę godzin szkolenia. 17.Zajęcia teoretyczne powinni odbywać razem wszyscy uczestnicy szkolenia. 18.Na zajęcia praktyczne wymagany jest podział uczestników szkolenia na dwie grupy. Prowadzący zajęcia w tym samym czasie może realizować szkolenie wyłącznie z jedną grupą szkoleniową. Każda grupa szkoleniowa musi mieć zapewniony sprzęt do realizacji zajęć praktycznych na cały czas trwania szkolenia. Grupy muszą rozpoczynać i kończyć zajęcia o tych samych godzinach. 19.Zamawiający nie dopuszcza dołączenia osób trzecich do szkolenia, ani dołączenia grupy skierowanej przez Zamawiającego do innej grupy szkoleniowej. 20.Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia zajęć w formule kształcenia na odległość. 21.Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 667) zawierające: numer z rejestru; imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie umiejętności lub kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie. 22.Wykonawca zapewnia każdemu uczestnikowi szkolenia: materiały dydaktyczne niezbędne przy realizacji szkolenia: książka lub skrypt tematycznie związany ze szkoleniem (dodatkowo jeden komplet materiałów dla zamawiającego doręczony zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia), materiały piśmiennicze: długopis, notatnik, teczka lub segregator, zaplecze dydaktyczne i kadrę dydaktyczną posiadające kwalifikacje zawodowe odpowiednie do prowadzonego kształcenia, odpowiednie pomieszczenia w tym salę o powierzchni minimum 25 m2, z dostępem do światła dziennego, zapewniającą stanowisko do nauki i sporządzania notatek (stolik, krzesło) wyposażoną w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki, dostep do węzła sanitarnego, bazę i sprzęt do zajęć praktycznych (co najmniej 2 suwnice kategorii IIS) umożliwiający nabycie umiejętności praktycznych i płynną realizację szkolenia, pozwalający zrealizować program szkolenia, nadzór wewnętrzny służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia, przystąpienie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego. 23.Po zakończeniu szkolenia materiały dydaktyczne i piśmiennicze przechodzą na własność każdego uczestnika szkolenia. 24.Miejsce realizacji szkolenia: Mielec lub w odległości nie większej niż 70km od Mielca (odległość ustalona wg internetowej mapy google - ustalanie trasy samochodem). W przypadku lokalizacji szkolenia poza terenem miasta Mielca, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić uczestnikom szkolenia codzienny dowóz z Mielca (parking ul. Ks. Arczewskiego) na szkolenie i egzaminy i z miejsca szkolenia i egzaminów do Mielca, odrębnym środkiem transportu przeznaczonym tylko dla uczestników szkolenia. Przewoźnik wykonujący przewóz musi spełniać wymogi określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym. 25.Nie dopuszcza się szkolenia w formie wyjazdowej z zakwaterowaniem. 26.Zamawiający zapewnia sobie oraz organom nadzoru i kontroli wobec Zamawiającego możliwość kontroli realizacji szkolenia w każdym czasie, a także prawo wglądu do dokumentów związanych z realizacją szkolenia, w tym dokumentów finansowych. 27.W przypadku zaistnienia obowiązku ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem wskazanych uczestników szkolenia. Obowiązek ubezpieczenia dotyczy uczestników którym nie przysługuje stypendium oraz którzy w trakcie szkolenia podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (w przypadku kontynuowania szkolenia). Kosztu ubezpieczenia NNW nie należy wliczać do kosztu szkolenia, stanowi on wydatek wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu obowiązku ubezpieczenia i wskaże osoby do ubezpieczenia. 28.W przypadku wystąpienia na szkoleniu oraz w drodze do i z miejsca szkolenia wypadku z udziałem osoby skierowanej na szkolenie przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia postępowania z tytułu wypadku i sporządzenia dokumentacji powypadkowej. 29.Wykonawca zobowiązany jest do: Oznaczania (dla grup wspólfinansowanych z EFS) miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z realizacją szkolenia, w tym materiałów dydaktycznych, list obecności, dziennika zajęć, programu i harmonogramu szkolenia, zaświadczeń, certyfikatów informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego wraz z dwoma podstawowymi logotypami: logotypem Funduszy Europejskich oraz logo Unii Europejskiej, z dwoma podpisami stosowanymi zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które są zamieszczone na stronie internetowej www.power.gov.pl umieszczenia (dla grup współfinansowanych z EFS) w widocznym miejscu plakatu formatu minimum A3 z informacjami na temat projektu tj: informacjami dotyczącymi wsparcia finansowego (współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych) wraz z logo Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i logo Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), oznaczania (dla grup finansowanych ze środków Funduszu Pracy) miejsca szkolenia informacją o realizowaniu szkolenia na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Mielcu, gromadzenia, przechowywania i archiwizacji dokumentacji (w tym finansowej) związanej z realizacją szkolenia w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz zapewnienia prawa wglądu do tych dokumentów przez cały czas ich przechowywania podmiotom do tego uprawnionym, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem wskazanych uczestników szkolenia. Obowiązek ubezpieczenia dotyczy uczestników którym nie przysługuje stypendium oraz którzy w trakcie szkolenia podjęli zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (w przypadku kontynuowania szkolenia). Kosztu ubezpieczenia NNW nie należy wliczać do kosztu szkolenia, stanowi on wydatek wykonawcy. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o wystąpieniu obowiązku ubezpieczenia i wskaże osoby do ubezpieczenia, opracowania programu szkolenia zgodnie z wymogami zamawiającego (część VII formularza ofertowego). W przypadku wybrania oferty wykonawcy program szkolenia wymaga akceptacji zamawiającego, dostarczenia zamawiającemu (w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego) harmonogramu szkolenia (wg wzoru - część VIII formularza ofertowego) najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia przez każdą grupę, przekazania każdemu uczestnikowi w dniu rozpoczęcia szkolenia harmonogramu szkolenia, materiałów piśmienniczych i dydaktycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: kwalifikacje i doświadczenie kadry dydaktycznej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.pup.mielec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach