Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej Mazowieckiego Instytutu Kultury wraz z uruchomieniem wyposażenia oraz przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest TOMIE II SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” oraz w TOMIE III SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”.

Mazowiecki Instytut Kultury ogłasza przetarg

 • Adres: 00139 Warszawa, ul. Elektoralna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 586 42 00, 586 42 42 , fax. 22 624 70 01
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Instytut Kultury
  ul. Elektoralna 12
  00139 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 586 42 00, 586 42 42, fax. 22 624 70 01
  REGON: 14611520100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mik.waw.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka samorządu terytorialnego prowadząca działalność kulturalną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej Mazowieckiego Instytutu Kultury wraz z uruchomieniem wyposażenia oraz przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest TOMIE II SIWZ „Istotne Postanowienia Umowy” oraz w TOMIE III SIWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego na potrzeby prowadzenia działalności statutowej Mazowieckiego Instytutu Kultury wraz z uruchomieniem wyposażenia oraz przeprowadzeniem szkolenia pracowników Zamawiającego. Miejscem dostaw i montażu jest siedziba Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Elektoralnej 12, 00-139 Warszawie. Do przedmiotu zamówienia powinny być dołączone instrukcje obsługi sporządzone w języku polskim. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w dniu 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:00. Wykonawca, najpóźniej na jeden dzień roboczy przed wizją lokalną, do godziny 15:00 prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną na adres e-mail: mik@mik.waw.pl wykaz osób, które wezmą udział w wizji lokalnej. Zważywszy, że dostawa i montaż będzie realizowana w remontowanej siedzibie Zamawiającego, przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie Wykonawca ma obowiązek skoordynowania prac montażowo-instalacyjnych z wykonawcą robót budowlanych tj. firmą VARCO Tomasz Jezutek z siedzibą w Warszawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32322000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 25.000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone: 2.1. przelewem - poprzez wpłatę na rachunek PKO BP nr konta 38 1020 1026 0000 1002 0234 4349 z dopiskiem wadium - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia multimedialnego dla MIK przed upływem terminu składania ofert tak, aby w dniu otwarcia ofert wadium znajdowało się na ww. rachunku. Dowód wniesienia (dowód przelewu) wadium należy załączyć do oferty.   2.2. w poręczeniach bankowych, poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Z treści gwarancji (poręczenia) powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w sytuacji zaistnienia przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w formie określonej w pkt. 2.2. powyżej należy załączyć do oferty. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub wniesie je w formie lub w wysokości niższej niż zostało to przewidziane w SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty przygotowany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW. 1.2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Wykaz oferowanego sprzętu wraz z montażem – Specyfikacja Ofertowa/Formularz Cenowy - przygotowany według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW. 1.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW. 1.4. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do IDW. 1.5. W przypadku gdy Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – wówczas jest zobowiązany dołączyć do oferty zobowiązanie takiego podmiotu-(ów) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do IDW. 1.6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 1.7. Dowód wpłaty wadium. 2. Forma dokumentów: 2.1. Dokumenty wymienione w pkt. 1.1. – 1.4. należy przedstawić w formie oryginału. Pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 1.6 oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów, o którym mowa w pkt. 1.5 musi być przedłożone w oryginale lub równoważnej mu notarialnie poświadczonej kopii.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach