Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na ternie gmin Sierakowice i Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 83340 Sierakowice, ul. Kartuska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 0-58 684 73 41 , fax. 0-58 684 73 41
 • Data zamieszczenia: 2018-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
  ul. Kartuska 12
  83340 Sierakowice, woj. pomorskie
  tel. 0-58 684 73 41, fax. 0-58 684 73 41
  REGON: 22045423900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwik.sierakowice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na ternie gmin Sierakowice i Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno: a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej wg poniższego zestawienia: Część I: 1. zadanie S-1- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Piekiełko-Puzdrowo /1.884 mb/ ; Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sierakowice: ul. Zaciszna /295 mb/ 2. zadanie S2- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej m. Sierakowice: ul. Kopernika /476 mb/; Przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowicach: ul. Kopernika: zakres I /337 mb/ i zakres II /535 mb/ 3. zadanie S-3.- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Puzdrowie /309 mb/ 4. zadanie S-4.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Sierakowicach: ul. Spacerowa /702 mb/ 5. zadanie S-5.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Sierakowicach: ul. Źródlana /740 mb/ Część II: 1. zadanie S-6.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Sulęczynie: ul. Nad Jarem Słupi, Księżycowa, Planetarna, Gwiezdna /780 mb/ 2. zadanie S-7.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Sulęczynie: ul. Kartuska /411 mb/; Budowa sieci wodociągowej w Sulęczynie: ul. Kartuska /448 mb/ 3. zadanie S-8.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Żakowie: os. domków nad Słupią /864 mb/ 4. zadanie S-9. -Budowa sieci kanaliz. w Żakowie: os. domków nad j. Węgorzyno /1 540 mb/ b) sieci wodociągowej wg poniższego zestawienia: Część III: 1. zadanie W-1.- Przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowicach: ul. Słupska /462 mb/ 2. zadanie W-2.- Przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowicach: ul. Skarpowa-Łosińskiego /1 414 mb/ 3. zadanie W-3.- Przebudowa sieci wodociągowej: Łyśniewo-Migi /1 381 mb/; Karczewko-Migi /509 mb/ 4. zadanie W-4.-Przebudowa sieci wodociągowej w Szklanej /990 mb/ Część IV: 1. zadanie W-5.- Przebudowa sieci wodociągowej w Sulęczynie ul. Zapałowskiego-Ekologiczna /633 mb/ 2. zadanie W-6.- Przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach /3155 mb/ c) dostawa i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych o wymiarach 80/120cm, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. Dostawa i montaż obejmuje do każdej części po dwie tablice informacyjno-pamiątkowe (łączenie 8 tablic). Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wytycznych zawartych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” podczas wykonywania kontraktu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych wielobranżowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załączniki nr od 13 do 16 do SIWZ). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów. 7. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym. 8. Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 1 egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *jpg i *dwg. Zamawiający oczekuje wykonania 1 egzemplarza dokumentacji pomimo zapisów w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, informujących o konieczności przygotowania 4 egzemplarzy. 9. Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz złożeniu przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 10. Uzupełnianie dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 14. W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie niektórych czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.– Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku, określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. a) Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: •roboty ziemne •roboty rozbiórkowe •roboty betonowe •roboty odwodnieniowe •roboty montażowe •roboty instalacyjne elektroenergetyczne •roboty ogrodzeniowe •roboty drogowe. b) Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz zamawiającego – 7 dni od podpisania umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ). c) Określenie uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, do wglądu zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia. Uwaga! Zanonimizowanie oznacza, że umowa pozbawiona będzie danych osobowych pracowników i ma służyć weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie liczby zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, tj. Kopie umów o pracę zawierać będą : imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego , datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. lub Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobligowany złożyć wykaz osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz kopię druku RCA dla każdej osoby. Zamawiający zweryfikuje czy przedstawione w wykazie osoby mają w RCA kod 01.10. 15. Wykonawca zapewni zgodność przetwarzania danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla każdej z części w wysokości: Części I: 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych Części II: 40 000,00 zł, słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych Części III: 30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych Części IV: 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych Wykonawca do oferty składa wadium w wysokości w zależności od ilości części, na które składa ofertę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach