Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie warsztatów rozwijających poczucie własnej wartości wraz z elementami dietetyki, wizażu i stylizacji dla uczestników projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Warsztaty odbywać się będą w formie zajęć stacjonarnych na terenie miasta Zabrze...

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2777800 , fax. 32 2777802
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
  ul. 3 Maja 16 16
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 2777800, fax. 32 2777802
  REGON: 00345348100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie warsztatów rozwijających poczucie własnej wartości wraz z elementami dietetyki, wizażu i stylizacji dla uczestników projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Warsztaty odbywać się będą w formie zajęć stacjonarnych na terenie miasta Zabrze...
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: organizacja i przeprowadzenie warsztatów rozwijających poczucie własnej wartości wraz z elementami dietetyki, wizażu i stylizacji dla uczestników projektu Drogowskaz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu. Warsztaty odbywać się będą w formie zajęć stacjonarnych na terenie miasta Zabrze. Przedmiot zamowienia zostal szczegolwo opisany w zalaczniku nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805700000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium zabezpieczającego ofertę na okres 30 dni w kwocie wskazanej poniżej: 1500,00 zł 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. poz. 275 z późn. zm.). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. 63 1050 1298 1000 0023 5392 7201. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6.W przypadku wniesienia wadium w pozostałych formach, oryginał wadium należy złożyć w Kancelarii pokój nr 014, parter, ul. 3 Maja 16, 41 - 800 Zabrze. 7.Wykaz elementów, jakie powinny zawierać gwarancje bankowe/ ubezpieczeniowe: a)zobowiązanie banku ,towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust.4a i ust. 5 Pzp., b)dokładną nazwę postępowania stanowiącego przyczynę wystawienia gwarancji, c)wskazanie sumy gwarancyjnej, d)wskazanie Zamawiającego, czyli beneficjenta gwarancji,ubezpieczonego, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu, 41 - 800 Zabrze, e)wskazanie Wykonawcy, czyli zleceniodawcy gwarancji, ubezpieczyciela f)określenie okresu ważności gwarancji tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym gwarancja o charakterze terminowym nie może zostać odwołana. 8.Wykaz elementów, jakie powinny zawierać poręczenia bankowe,poręczenia innej instytucji (tj.poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.)): a)zobowiązanie banku,innej instytucji do zapłaty sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności, określone w przepisie art. 46 ust.4a i ust. 5 Pzp., b)wskazanie podmiotu, za który bank, inna instytucja dokonuje poręczenia, c)dokładna nazwa zobowiązania będącego przedmiotem poręczenia, d)kwota do wysokości, której bank,inna instytucja będzie zobowiązanye) określenie okresu ważności poręczenia tj. wskazanie terminu, w którym zobowiązanie powstaje oraz wygasa, przy czym poręczenie o charakterze terminowym nie może zostać odwołane. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem, iż jeśli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust 1 lub pełnomocnictw, Zamawiający zatrzymuje wadium z odsetkami, chyba, że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt VI 9 SIWZ, jeśli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Jakosc usługi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopr.zabrze.pl,www.magistrat.zabrze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach