Przetargi.pl
Przebudowa ulicy Słonecznej w Suchowoli

Gmina Suchowola ogłasza przetarg

 • Adres: 16-150 Suchowola, pl. Kościuszki 5
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. (085) 7229400 , fax. (085) 7229419
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Suchowola
  pl. Kościuszki 5 5
  16-150 Suchowola, woj. podlaskie
  tel. (085) 7229400, fax. (085) 7229419
  REGON: 00059950300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ulicy Słonecznej w Suchowoli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) Przebudowa ulicy Słonecznej w Suchowoli 2) Szczegółowy zakres robót budowlanych zawierają: Projekt wykonawczy oraz Przedmiar robót, które są załącznikami do SIWZ. 3) Krótki opis robót objętych zamówieniem: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym - Rozebranie obrzeży bet. - Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej - Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III - Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. III - Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych - Regulacja pionowa zasuw wodociągowych - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr. 15cm - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. w. dolna gr. 20 cm - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na wjazdach - Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. w. górna gr. 10 cm - Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie - Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z miesz. min.-asf. z transportem z odl. 15km. - Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. min.-asf. z transportem z odl. 15km. - Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na posypce piaskowej - Chodniki i place z kostki bet. brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej - Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie z oporem - Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej - Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce piaskowej na wjazdach zgodnie z wykazem wjazdów - Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej wypełnione piaskiem na rampach - Ustawienie słupków z rur stalowych ?60mm dla znaków drogowych z wykonaniem i zasypaniem dołów, - Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A wielkości średniej z folii II generacji - Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu D wielkości średniej z folii II generacji - Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na skrzyżowaniach i przejazdach 2. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami, 2.Roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami BHP oraz p-poż. a także przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu drogowego, 3.Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót, 5.Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania robót, 6.Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie, 7.Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) 8.Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni należytą eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres realizacji robot, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w nocy i utrzymanie ich w należytym stanie przez okres trwania robót, 9.Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, 10.Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i dojście do posesji znajdujących się na odcinku remontowanej drogi, 11.Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi niezbędne media do wykonania robót, w szczególnosci energię elektryczną, wodę itp, 12.Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym że koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca co oznacza, że nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy, 13.Wykonawca ponosi ryzyko obrażeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób trzecich, 14.Wykonawca zobowiązuje sie wykonać przedmiot umowy z własnych materiałów o odpowiednich parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne cetryfikaty lub deklaracje zgodności (wymagane odrębnymi przepisami - w tym Prawa budowlanego) oraz zaakceptowane przez Zamawiającego, 15.Wykonawca ponosi odpowiedzialnosć za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru ostatecznego robót).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wykonawca musi zabezpieczyć złożoną ofertę wadium w wysokości: 6000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). 1. Wadium winno być wniesione (art. 45 ust. 6 ustawy PZP) w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Wadium pieniężne należy wpłacać wyłącznie na konto nr 13 8094 0009 0000 0101 2000 0030 z dopiskiem: /Wadium w przetargu na realizację zamówienia nr ZP.271.6.2012/ a kopię potwierdzenia wpłaty Wykonawca dołączy do Dokumentów Przetargowych (Oferty). 2. Wadium w innej postaci niż pieniężne należy dołączyć do oferty. 3. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 10. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.suchowola.wrotapodlasia.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach