Przetargi.pl
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwiska

Gmina Nowogród Bobrzański ogłasza przetarg

 • Adres: 66010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 290 962 , fax. 683 276 663
 • Data zamieszczenia: 2018-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogród Bobrzański
  ul. Słowackiego 11
  66010 Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie
  tel. 683 290 962, fax. 683 276 663
  REGON: 97077075980001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nowogrodbobrz.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwiska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych dotyczących przebudowy pomieszczeń określonych w projekcie jako nr 1 (Hall) i nr 10 (Sala) – rys. nr 6 , stanowiących część projektu budowlanego „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niwiska dz. nr 6/2 i 103” . Uwaga: Dołączony projekt obejmują całą przebudowę, a w ramach niniejszego postępowania zostaną wykonane następujące elementy: Roboty rozbiórkowe, wykopy Ściany, zamurowania Strop pod pomieszczeniem 2.1., 2.2 poddasza Stropy Stolarka drzwiowa Posadzki na gruncie Ścianki działowe Schody drewniane - naprawa/sceny+strychowe Wykończenie ścian i sufitów Roboty ślusarsko kowalskie Instalacja wodociągowa Instalacja wodociągowa hydrantowa Instalacja kanalizacji sanitarnej Montaż przewodów Montaż osprzętu instalacji Montaż opraw Przebudowywane pomieszczenia; zgodnie z rys. nr 6 projektu budowlanego: a) Hall –pomieszczenie nr 1 - pow. 18,40 m2 b) Sala – pomieszczenie nr 10 – pow. 50,23 m2 Przebudowywany obiekt to budynek użyteczności publicznej – świetlica wiejska znajduje się w miejscowości Niwiska, gmina: Nowogród Bobrzański, powiat: zielonogórski, województwo: lubuskie. Budynek ten jest niezamieszkały i nie jest w nim prowadzona działalność gospodarcza. Wskaźniki techniczne budynku - Długość elewacji frontowej - 29,64 m - Szerokość - 11,6- m - Wysokość do kalenicy - 10,25 – 11,94 m - Powierzchnia użytkowa - 397,45 m2 w tym: - piwnica - 103,39 - przyziemie - 275,95 m2 - poddasze - 18,11 m2 - Kubatura - 3517,0m3. W roku 2017 został wykonany pierwszy etap przebudowy świetlicy - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w ramach przebudowy świetlicy wiejskiej w Niwiskach, dz. nr 6/2 i 103 z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji wewnętrznych oraz źródła ogrzewania (OZE). Etap II tj. przebudowa pomieszczeń określonych w projekcie budowalnym jako WC mężczyzn (nr pomieszczenia:12), WC kobiet i dla niepełnosprawnych (nr pomieszczenia: 13) zostanie zakończony do 31.08.2018 r. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowo - kosztory-sowa, będąca załącznikiem do SIWZ. Zamówienie ma charakter ryczałtowy. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter poglądowy. Wycenę należy przeprowadzić na podstawie załączonej dokumentacji technicznej. Zamawiający dopuszcza zastoso-wanie materiałów równoważnych do określonych przez projektanta po uprzednim zaak-ceptowaniu ich przez zamawiającego. 3. Zakres zamówienia obejmuje zakup wszystkich materiałów przewidzianych do realizacji zamówienia. 4. Po zakończeniu robót ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i dopro-wadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 5. W celu prawidłowego sporządzenia oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z przed-miotem zamówienia oraz pozyskać wszelkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudno-ści i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. W cenie oferty Wykonawca przedstawi wszystkie koszty za dostawy, roboty i inne elemen-ty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia zgodnie z przyjętą technologią wy-konania robót określoną Polską Normą oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Od-bioru Robót. Uwaga: jeśli w projekcie lub pozostałej dokumentacji przetargowej wskazano nazwę normy, należy przez to rozumieć tą normę lub równoważną. 6. Ponadto zakres zadania obejmuje: a) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu, b) Zapewnienie kierownika budowy c) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia, d) opracowanie dokumentacji powykonawczej, e) opracowanie i wdrożenie programu zapewnienia jakości zgodnie ze STWiORB f) sporządzenie i wdrożenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, g) opracowanie książki obmiaru robót lub innego dokumentu, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, pozwalającego na potwierdzenie wykonania robót budowlanych, h) opinia technologiczna lub operat kolaudacyjny opracowany przez kierownika budowy i po-twierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego zawierający m.in. wnioski uwzględ-niające wyniki badań oraz potwierdzenie o zgodności wykonania robót z projektem budow-lanym, STWiORB i programem zapewnienia jakości. i) dostarczanie informacji miesięcznych o zaawansowaniu realizacji zadania j) Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do realizacji typ/materiał nawierzchni utwardzonych zgodnie z Projektem Wykonawczym z zachowaniem wytycznych SIWZ. k) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyle-głym i doprowadzenia do stanu, z przed rozpoczęciem robót. l) Wykonawca ma obowiązek utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót budowlanych. m) Wskazane jest, aby Wykonawca zapoznał się na miejscu z wszelkimi okolicznościami rea-lizacji przedmiotu zamówienia przeprowadzając wizję lokalną. n) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych. i Informacja dotycząca robót zamiennych: - Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamien-nych. - Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzo-rze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakre-sem określonym w dokumentacji projektowej i STWiORB, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano. - Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia. - Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumen-tach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, od-powiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót. - Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do dokumenta-cji projektowej i STWiORB, urządzeń i / lub materiałów budowlanych. - Roboty zamienne mogą wynikać: - ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa, - z wad dokumentacji projektowej i STWIORB jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie nie-zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowią-zującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia: 1. na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych, 2. z wad dokumentacji projektowej i STWIORB, jeśli zmiany te będą konieczne i niezależne od woli stron lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu środków finansowych do Zamawiającego), w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 2. W tytule przelewu należy wpisać „wadium w przetargu GKZ.271.1.5.2018.MK” 3. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na rachunek Zamawiającego Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim BS Żagań o/Nowogród Bobrzański 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmiotu , o których mowa w art. 6b u7st. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach. 5. Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, w której wnoszone będzie wadium musi stanowić zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołanie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie, ze zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 13 niniejszego rozdziału, bez potwierdzania tych okoliczności. Termin obowiązywania gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie określonym przez Zamawiającego, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy pzp zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 13 pkt 2) i 3) niniejszego rozdziału. 10. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz po wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9 niniejszego rozdziału, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wówczas wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) Nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) Spowodował, ze zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie; 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdziale IV ust. 4 i 5 niniejszej siwz, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia lub pełnomocnictw, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, 3) Wykonawca ie wyraził zgody na poprawienie w jego ofercie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zaleca się wpisanie w ofercie cenowej nr konta, na które Zamawiający ma zwrócić wadium wniesione przelewem. 15. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach