Przetargi.pl
PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH BŁĘDOWO, GORYŃ I WIELDZĄDZ

Gmina Płużnica ogłasza przetarg

 • Adres: 87-214 Płużnica,
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 687 52 00 , fax. 56 688 73 91
 • Data zamieszczenia: 2014-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Płużnica
  87-214 Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 687 52 00, fax. 56 688 73 91
  REGON: 87111881000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pluznica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCIACH BŁĘDOWO, GORYŃ I WIELDZĄDZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie przepompowni ścieków w miejscowościach Błędowo, Goryń i Wieldządz, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej SIWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę 3 przepompowni ścieków sanitarnych typu mokrego na typ -szczelna tłocznia- w miejscowościach: 1) P1 Goryń, obręb Błędowo, dz. Nr 266/1, 2) P2 Goryń, obręb Błędowo, dz. Nr 335, 3) P4 Wieldządz, obręb Wieldządz, dz. Nr 101/5, 101/6. 3. Przedmiot zamówienia stanowi odcinek kanału kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej przynależny do projektowanej przepompowni oraz przepompownię ścieków sanitarnych typu szczelna tłocznia w suchej studni betonowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324233
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. 2. Wysokość wadium: 10 000,00 złotych. 3. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium na termin związania ofertą, tj. 30 dni, licząc od terminu złożenia ofert. 4. W przypadku nie wniesienia wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenia okresu związania z ofertą Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w Pzp. 7. Treść gwarancji nie może zawierać warunku wypłaty wadium, że żądanie wypłaty Zamawiającego musi być doręczone pod rygorem nieważności za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta gwarancji, który potwierdzi, że podpisy złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do zaciągana zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta gwarancji. 8. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BANK SPÓŁDZIELCZY W CHEŁMNIE 22 9486 0005 0015 2002 2004 0007 z podaniem tytułu -wadium - przepompownie- - sprawa nr GPI.271.11.2014 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas składa go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. O wniesieniu wadium decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 9. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniężna należy dołączyć do oferty w formie oryginału dokumentu. 10. Zamawiający zwraca lub zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art. 46 Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pluznica.pl /BIP/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach