Przetargi.pl
Przebudowa przepompowni ścieków P-2 przy ulicy 1 Maja oraz P-1 przy ulicy Kujawskiej

Urząd Miasta i Gminy w Skępem ogłasza przetarg

 • Adres: 87-630 Skępe, ul. Kościelna 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 2878521 , fax. 54 2877204
 • Data zamieszczenia: 2011-09-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Skępem
  ul. Kościelna 2 2
  87-630 Skępe, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 2878521, fax. 54 2877204
  REGON: 00054707500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skepe.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa przepompowni ścieków P-2 przy ulicy 1 Maja oraz P-1 przy ulicy Kujawskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie na podstawie załączonych programów funkcjonalno-użytkowych dokumentacji projektowych dla obydwu przepompowni. 2. Uzgodnienie dokumentacji z inwestorem oraz uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń. 3. Przebudowa urządzeń lokalnych przepompowni ścieków zgodna z załączonymi programami funkcjonalno-użytkowymi mająca na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania przepompowni. W przypadku podania w niniejszej specyfikacji nazw własnych (pochodzenie, producent itp.) należy pamiętać, iż mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji bądź programie funkcjonalno-użytkowym konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze na wskazany produkt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452324233
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące złotych i 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227 poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 196, poz. 620). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać przynajmniej następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; 3) kwotę gwarancji; 4) termin ważności gwarancji; 5) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, które to żądanie zawierać będzie oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub, - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6) Postanowienia dotyczące gwarancji odnoszą się również do wadium składanego w formie poręczeń. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Skępem Nr 16 9546 0004 2001 0000 0749 0017 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. nr 10 - Skarbnik - Barbara Leśniewska. Do oferty należy dołączyć kopię złożonego wadium umożliwiającą udokumentowanie zabezpieczenia oferty wadium. Przyjęcie wadium w siedzibie Zamawiającego nie oznacza akceptu komisji przetargowej dla ważności wadium. Jednocześnie kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wykonawca załączą do oferty. 8. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, według zasad określonych w art. 46 Ustawy, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli zachodzą okoliczności wynikające z treści przepisu art. 46 ust. 4 lit. a pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.skepe.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach