Przetargi.pl
Przebudowa poprzeczni Maria Teresa na poziomie III Kopalni Soli "Wieliczka"

Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, Park Kingi
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , fax. 122 787 110
 • Data zamieszczenia: 2018-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kopalnia Soli "Wieliczka" Spółka Akcyjna
  Park Kingi 1
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 12 278 71 11, 12 278 71 03, , fax. 122 787 110
  REGON: 000041683
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kopalniawieliczka.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna - Górnictwo

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa poprzeczni Maria Teresa na poziomie III Kopalni Soli "Wieliczka"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót mających na celu przebudowę poprzeczni Maria Teresa, zlokalizowanej na poziomie III w podziemnej części zakładu Kopalnia Soli „Wieliczka”, zwanych dalej „robotami górniczymi”. 2. Zakres prac w ramach robót górniczych. W ramach wykonania robót górniczych Wykonawca jest zobowiązany: 1) zorganizować plac (rejon) robót, 2) sporządzić technologię wykonywania robót, 3) zapewnić materiały niezbędne do realizacji robót górniczych, 4) zapewnić maszyny i urządzenia niezbędne do wykonania robót górniczych, 5) zapewnić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do nadzoru nad prowadzonymi robotami górniczymi, 6) zapewnić obsługę mierniczą, 7) zrealizować roboty górnicze. 3. Wykonanie górniczych robót zabezpieczających. 3.1. Roboty górnicze winny być wykonane zgodnie z: 1) dokumentacją projektową pod nazwą: „Projekt techniczny przebudowy poprzeczni Maria Teresa na poziomie III K.S. „Wieliczka””, opracowaną w październiku 2017 r. przez Kopalnię Soli „Wieliczka” S.A. 32-020 Wieliczka, Park Kingi 1 – która stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Pozwoleniem nr 9/17 Konserwatora Zabytków Krakowskich Żup Solnych z dnia 05.01.2018 r. znak: DK-453-12/17 – którego kopia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Instrukcją impregnacji ogniochronnej drewnianych elementów obudowy i wystroju wyrobisk w K.S. „Wieliczka” S.A. do materiału trudno zapalnego – której kopia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, 4) Instrukcją bezpiecznego wykonywania obrywki stropów i ociosów w podziemnych wyrobiskach korytarzowych i komorowych Kopalni Soli „Wieliczka” – której kopia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, 5) Instrukcją bezpiecznego wykonywania transportu ręcznego na powierzchni i w wyrobiskach podziemnych Kopalni Soli „Wieliczka” – której kopia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, 3.2. Szacunkowy zakres robót górniczych określa poniższy przedmiar: PRZEDMIAR Lp. Rodzaj robót Maksymalna ilość Jedn. miary 1) Rabowanie odrzwi obudowy z drewna wraz z odstawa nadmiaru drewna odpadowego - 317 szt., 2) Rabowanie stropnic obudowy z drewna wraz z odstawa nadmiaru drewna odpadowego - 37 szt., 3) Rabowanie stojaków obudowy z drewna wraz z odstawa nadmiaru drewna odpadowego - 6 szt., 4) Rabowanie skrzyżowania z drewna wraz z odstawa nadmiaru drewna odpadowego - 1 szt., 5) Demontaż podciągów z drewna wraz z odstawa nadmiaru drewna odpadowego - 1 szt., 6) Demontaż wykładki stropu i ociosów wraz z odstawa nadmiaru drewna odpadowego - 328 m2, 7) Demontaż torowiska z szyn S-18 wraz z odstawa nadmiaru drewna odpadowego - 90 m, 8) Demontaż muru z cegły wraz z odstawą gruzu na powierzchnię i jego utylizacją - 1,2 m3, 9) Demontaż tam wentylacyjnych wraz z odstawa nadmiaru drewna odpadowego - 2 szt., 10) Przybierka górotworu (w wyłomie, powierzchniowa do calizny) wraz z odstawą nadmiaru urobku - 347 m3, 11) Zabudowa odrzwi z drewna min. Ø 25 cm z elementami łączonymi na zamki niemieckie w odmianie wielickiej, wypełnienie urobkiem albo wykasztowanie lub wyklocowanie drewnem odpadowym pustek za obudową - 183 szt., 12) Zabudowa półodrzwi z drewna min. Ø 25 cm, jeden koniec stropnicy wsparty na stojaku z połączeniem elementów na zamek niemiecki w odmianie wielickiej, drugi osadzony w gnieździe ociosowym wykonanym w solnym górotworze, wypełnienie urobkiem albo wykasztowanie lub wyklocowanie drewnem odpadowym pustek za obudową - 18 szt., 13) Zabudowa spągownic z drewna min. Ø 25 cm z łączeniem elementów na zamek polski - 72 szt., 14) Zabudowa stojaków wygrodzenia z drewna Ø ok. 20 cm, dł. ok. 3 m, górny koniec osadzony w gnieździe stropowym wykonanym w solnym górotworze - 4 szt., 15) Zabudowa wykładki stropu z desek 32 mm - 384 m2, 16) Zabudowa wykładki ociosów z desek 25 mm - 672 m2, 17) Wykonanie obudowy drewnianej skrzyżowania poprzeczni Maria Teresa z chodnikiem do szybika Sułów: dwa podciągi w formie odrzwi z kopalniaków Ø 25cm (zamki niemieckie w odmianie wielickiej), na nich stropnice (półodrzwia) z kopalniaków Ø 25cm, wypełnienie urobkiem albo wyklocowanie lub wykasztowanie pustek za obudową - 1 kpl., 18) Wiercenie otworów kontrolnych w stropie o długości 2,0 m - 31 szt., 19) Pokrycie spągu kostką betonową - 300 m2, 20) Wykonanie rząpia odwadniającego wraz z przykryciem - 1 kpl., 3.3. Wykonawca może zrealizować większą ilość poszczególnego rodzaju robót określonych w przedmiarze zamieszczonym w pkt 3.2, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.1. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o przewidywanej konieczności realizacji większej ilości poszczególnych rodzajów robót określonych w przedmiarze. Celem wykonania większej ilości poszczególnych rodzajów robót, określonych w przedmiarze wskazanym w pkt 3.2, niezbędne jest uprzednie dokonanie zmiany umowy zgodnie z § 34 ust. 1 pkt 5 wzoru umowy. 3.4. Wykonawca zrealizuje mniejszą ilość poszczególnego rodzaju robót, określonych w przedmiarze zamieszczonym w pkt 3.2, jeżeli ich wykonanie nie będzie konieczne dla realizacji robót górniczych w pełnym zakresie, wynikającym z dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.1. 4. Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę osób na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudniania osób wykonujących roboty górnicze, z wyłączeniem osób dozoru ruchu zakładu, wyłącznie na podstawie umów o pracę (szczegółowe zapisy zostały zawarte w § 36 wzoru umowy). Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i zasad jego realizacji zawarte zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ, zmieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.kopalniawieliczka.eu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45254100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium w wysokości: 30 000,00 złotych należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Pekao Spółka Akcyjna Konto: 75124047481111000048778501 z dopiskiem: wadium w sprawie KSW/2018/INP/37. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 3. Wadium wniesione w innej formie niż forma pieniężna (zgodnie z przepisami ustawy) winno być złożone w Sekretariacie Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. przed upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6. Zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: wpis do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca posiada siedzibę, określonym w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/U lub spełniają inne wymogi określone w tym załączniku lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, bez odrębnego wezwania - oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z wzorem podanym w załączniku nr 9 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa powyżej powinno zostać złożone w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach