Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa - Pawilonu nr XV, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w formule -zaprojektuj i wybuduj-

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, Plac Teatralny 2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 56 656 10 71
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
  Plac Teatralny 2 2
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 56 656 10 71
  REGON: 34060068500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kpim.lo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa - Pawilonu nr XV, Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu w formule -zaprojektuj i wybuduj-
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Ochrona konserwatorska Budynek nie jest objęty rejestrem zabytków, figuruje jednak w ewidencji zabytków architektury i budownictwa w Polsce województwa kujawsko-pomorskiego. Usytuowany jest w strefie ochrony konserwatorskiej -B- obejmującej zespół zabytkowej zabudowy miejskiej. Działka podlega ochronie konserwatorskiej. 3. Funkcja budynku. W budynku będącym przedmiotem opracowania po przebudowie mieścić się będzie w dalszym ciągu oddział łóżkowy. Przebudowa ma na celu dostosowanie pomieszczeń do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. 4. Projektowany układ funkcjonalny. 1) w piwnicy: pomieszczenia, gospodarcze i techniczne Powierzchnia użytkowa piwnicy: 195,37m2. 2) na parterze: Oddział XIV leczenia uzależnień po substancjach psychoaktywnych. Powierzchnia użytkowa parteru: 236,94m2. 3) na poddaszu: gabinety pracowników oddziału, pomieszczenia szatni personelu z węzłami sanitarnymi, pomieszczenia socjalne pracowników, magazyny Powierzchnia użytkowa parteru: 263,14m2 5. Charakterystyczne parametry techniczne budynku. 1) Kubatura - 3 701,92 m? 2) Powierzchnia zabudowy - 324,06 m? 3) Powierzchnia użytkowa - 695,46m2m? 4) Wymiary budynku: a) szerokość elewacji - 13,87m b) ilość kondygnacji: 2 nadziemne (w tym poddasze użytkowe) oraz 1 podziemna 6. Elewacje. W budynku będącym przedmiotem zamówienia należy wykonać skucia tynków zewnętrznych na elewacji zgodnie z złącznikiem nr 12 - Program Prac Konserwatorskich i uzyskać zgodę Konserwatora Zabytków oraz zamienne pozwolenie na budowę. 7. Instalacje elektryczne. 1) Przewiduje się wymianę instalacji elektrycznych we wszystkich pomieszczeniach budynku; 2) Należy uwzględnić zmiany w aranżacji oraz przeznaczeniu pomieszczeń; 3) Stosować tablice wnękowe. Ze złącza kablowych na budynku zaprojektowanego wg oddzielnego opracowania, należy wyprowadzić wlz kablem YKY 5x35mm2 poprzez przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Z uwagi na nieznany termin wykonania w/w złącza kablowego należy przewidzieć czasowe zasilanie z istniejącego przyłącza napowietrznego, z którego należy zasilić tablice 15TE-1, 15TE-2, 15TE-3. Tablice 15TE-2 i 15TE-3 należy zasilić kablem YKY 5x16mm2 z tablicy 15TE-1; 4) Oprawy oświetleniowe dobrano uwzględniając wymagania inwestora, charakter pomieszczeń oraz warunki środowiskowe pracy. Do oświetlenia zastosowano energooszczędne oprawy świetlówkowe, kompaktowe. Instalacje wykonać jako wtynkową przewodem YDYżo3x1,5 z osprzętem wtynkowym. 5) Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone w centralny autotest. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego muszą posiadać atest CNBOP. 6) Instalacja gniazd - typ osprzętu. 7) Instalacje odgromowe - przejścia przez istniejące drogi i chodniki wykonać metodą przecisku w rurze osłonowej. 8. Instalacje systemu LAN. 1) Należy uwzględnić zmiany w aranżacji oraz przeznaczeniu pomieszczeń; 2) Przygotować przepusty i trasy kablowe dla celów przyszłego wykonania połączeń światłowodowych pomiędzy budynkami; Rozwiązania szczegółowe 3) Ilość stanowisk roboczych wynika ze wskazówek Użytkownika końcowego, przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac; 4) Wszystkie elementy pasywne składające się na okablowanie strukturalne muszą być oznaczone nazwą lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzić z jednolitej oferty reprezentującej kompletny system w takim zakresie, aby zostały spełnione warunki niezbędne do uzyskania bezpłatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta; 5) Aby zagwarantować powtarzalne parametry kategorii 6A oraz potwierdzić zgodność parametrów elektrycznych proponowanych modułów gniazd z obowiązującymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich certyfikatów wydanych przez niezależne laboratoria; 6) Maksymalna długość kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego) nie może przekroczyć 90 metrów (dla transmisji danych); 7) Okablowanie poziome ma być prowadzone podwójnie ekranowanym kablem typu S/FTPkat.7 o paśmie przenoszenia min. 600 MHz w osłonie trudnopalnej LSFRZH (średnica żyły: 23AWG, średnica zewnętrzna: 7,6mm); 8) Punkt końcowy PEL oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu) w uchwycie do osprzętu Mosaic (45x45) montowany w listwach CLIDI; 9) W fazie projektowej przy wykorzystaniu wymiennych uniwersalnych wkładek ekranowanych kat.6A (konfiguracja pierwotna) system ma mieć minimalne możliwości transmisyjne zgodnie z obowiązującymi wymaganiami Kat.6 A/ Klasa EA; 10) System ma pozwalać na rozbudowę ilości gniazd (interfejsów) końcowych bez konieczności dokładania kabla oraz ponownej terminacji kabla na złączu; 11) Budowa systemu ma gwarantować możliwość zmiany interfejsu - poprzez zastosowanie dowolnego interfejsu, który może być wymieniony w dowolnym czasie użytkowania, celem udostępnienia nowych/innych możliwości transmisyjnych, zgodnie z życzeniem Użytkownika i jego potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie może powodować zmiany stałego zakończenia kabla i jego -rozszycia-, a ma być realizowana np. przez zamianę wkładki wymiennej po obydwu stronach łącza; 12) System ma pozwalać na zmianę wydajności (kategorii, klasy okablowania) na odpowiednią(zarówno w górę jak i w dół), jedynie poprzez zmianę wkładek końcowych - bez zmian kabla transmisyjnego i bez zmian w jego stałym zakończeniu; 13) System okablowania miedzianego ma mieć możliwość realizacji transmisji wielokanałowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez wymianę wkładki zakończeniowej, np.2xRJ45, 3xRJ45; 14) Konfiguracja punktu logicznego Punkt logiczny oparty został na uniwersalnym ekranowanym gnieździe teleinformatycznym 2GHz (z możliwością wymiany interfejsu końcowego w postaci wkładki, bez zmian w trwałym zakończeniu kabla na złączu), montowanym w uchwycie do osprzętu 45mm. Zestaw instalacyjny powinien zawierać płytę czołową prostą z ramką montażową 45mm, ekranowaną puszkę instalacyjną (wymagany kontakt ekranu kabla i obudowy złącza po całym obwodzie kabla - 360 st.) z wyprowadzeniem kabla do góry, w lewo lub prawo oraz wyposażoną w złącze modularne o wydajności 2GHz. Dodatkowo powinny znajdować się zaciski umożliwiające optymalne wyprowadzenie kabla i kontakt ekranu oraz etykieta opisowa. Montaż gniazda w listwach natynkowych z uchwytem i ramką 45x45 (typ Mosaic). Uniwersalne ekranowane złącze 8-pozycyjne 2GHz zostało zaprojektowane do współpracy z drutem miedzianym o średnicy 0,50 - 0,65mm (24 - 22 AWG), będącym elementem kabla 4-parowego podwójnie ekranowanego S/FTP o impedancji falowej 100 omów. Proces zarabiania kabla na złączu krawędziowym wymaga zastosowania: - narzędzia do otwierania tylnej pokrywy obudowy metalizowanej oraz wzornika długości i rozmieszczenia par kabla - uchwytu montażowego złącza Zalecane jest zastosowanie narzędzi, które w jednym ruchu terminują cały (wcześniej przygotowany) kabel transmisyjny na całym 8-pozycyjnym złączu modularnym. W fazie uruchomienia instalacji ze względu na dostępne obecnie urządzenia aktywne na rynku należy skonfigurować gniazda końcowe tak, aby spełniały obecne wymagania kategorii 6A/klasy EA - wykorzystując w gniazdach wkładki uniwersalnej 1xRJ45 kat6A. Okablowanie poziome Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych poprzez okablowanie Klasy EA / Kategorii 6A w zaprojektowanej konfiguracji z wymiennymi wkładkami uniwersalnymi kat.6A. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje 42 ekranowane tory logiczne kat.6A rozmieszczonych w budynku. Należy stosować kable w powłokach trudnopalnych - LSFRZH. Przy prowadzeniu tras kablowych zachować bezpieczne odległości od innych instalacji. W przypadku traktów, gdzie kable sieci teleinformatycznej i zasilającej biegną razem i równolegle do siebie na przestrzeni dłuższej niż 35m, należy zachować odległość (rozdział) między instalacjami (szczególnie zasilającą i logiczną), co najmniej 10mm lub stosować metalowe przegrody. Wielkość separacji dla trasy kablowej jest obliczona dla przypadku kabli S/FTP o tłumieniu sprzężenia nie gorszym niż 80dB. Zakłada się, że ilość obwodów elektrycznych 230V 50Hz max 16A nie będzie większa niż 15. 15) Wymagania gwarancyjne Wymagana gwarancja ma być bezpłatną usługą serwisową oferowaną Użytkownikowi końcowemu (Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmować swoim zakresem całość systemu okablowania od głównego punktu dystrybucyjnego do gniazda końcowego wraz z kablami krosowymi i przyłączeniowymi, w tym również okablowanie szkieletowe i poziome, zarówno dla projektowanej części logicznej, jak i telefonicznej. Należy zapewnić objęcie wykonanej instalacji gwarancją systemową producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezpośrednio przez producenta nie może być krótszy niż 25 lat (Użytkownik wymaga certyfikatu gwarancyjnego producenta okablowania udzielonego bezpośrednio Użytkownikowi końcowemu i stanowiącego 25-letnie zobowiązanie gwarancyjne producenta w zakresie dotrzymania parametrów wydajnościowych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych wszystkich elementów oddzielnie i całego systemu okablowania). Alternatywne propozycje. Uwaga: Zgodnie z zasadami zamówień publicznych można zastosować materiały i rozwiązania równoważne, to jest w żadnym stopniu nie obniżające standardu i nie zmieniające zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w projekcie, a tym samym nie powodujące konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów infrastruktury ani nie pozbawiające Użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej. Jeżeli oferent zdecyduje się na zastosowanie rozwiązania alternatywnego, powinien do oferty dołączyć listę zamienionych materiałów, jak również wszelkie dokumenty pozwalającej Komisji Przetargowej ocenić zgodność z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej wraz z załącznikami. 9. Instalacje sanitarne: 1) Instalacja C.O w projekcie jest poza opracowaniem . Ze względu na remont całego obiektu należy zdjąć i powtórnie zamontować grzejniki istniejące uwzględniając przeróbki. 2) Instalacja wod- Kan rozszerzona o pomieszczenia nie ujęte w opracowaniu projektowym. 3) Należy wykonać nowe przyłącze wody i kanalizacji. 10. Szczegółowy zakres prac określony jest w dokumentacji projektowej - załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiarach - załącznik nr 9 do SIWZ, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 10 do SIWZ 11. Projekt budowlany uzyskał pozwolenie na budowę - Decyzja 591/2011 z dnia 31.12.2010 r. - załącznik nr 11. 12. W zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi ponadto sporządzenie dokumentacji powykonawczej dla Zamawiającego w formacie dwg i pdf - na płycie CD/DVD oraz w 2 egz. - dokumentacji wydrukowanej i podpisanej. 13. Za podstawę do wyceny zamówienia i złożenia oferty należy przyjąć informacje zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót. 14. Wymieniona wyżej dokumentacja stanowi integralną część niniejszej specyfikacji z zastrzeżeniem, że wszystkie ewentualne wskazania z nazwy urządzeń, armatury oraz poszczególnych materiałów należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 15. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej na terenie budowy. Wykonawca w oferowanej cenie wykonania przedmiotu zamówienia uwzględni wszystkie elementy realizacji zamówienia. 16. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane muszą posiadać atesty i odpowiadać wymaganym normom. Prace budowlano - modernizacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami BHP. 17. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) wykonanie zamiennego projektu budowlanego zgodnego z zaakceptowaną koncepcja przez inwestora i uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii wraz zamiennym pozwoleniem na budowę, jeżeli przepisy tego wymagają, w ilości 5 egzemplarzy; 2) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną; 3) dochowanie należytej staranności przy realizacji zobowiązań umowy; 4) ustalenie z Zamawiającym wszelkich decyzji i ustaleń dotyczących wykonywania zamówienia; 5) wskazanie upoważnionego przedstawiciela, numerów telefonów kontaktowych i faksu oraz innych informacji niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia; 6) wskazanie w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom - załącznik nr 6 do SIWZ; 7) odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, wywóz gruzu i wszelkich nieczystości związanych z robotami budowlanymi na własny koszt; 8) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przedmiotu zamówienia; 9) możliwość scedowania gwarancji i rękojmi na rzecz użytkownika; 10) przedłożenie w dniu podpisania umowy harmonogramu ustalonego z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 712200006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 200 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) gwarancjach bankowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść najpóźniej do dnia 29 sierpnia 2012 r. do godziny 10:00 na rachunek bankowy Zamawiającego: Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń Konto bankowe: Bank Millennium 06 1160 2202 0000 0001 5902 9965 z zaznaczeniem -Wadium - Pawilon nr XVI WSNPC w Świeciu, ZP/19/12 -. 4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego, wadium wniesione w formie gwarancji bankowej (lub innej) należy dołączyć do oferty przetargowej. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty ustawową formą wadium zostanie wykluczony z postępowania z mocy art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zgodnie z art. 24. ust. 4 oraz art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp zostanie odrzucona. 8. Zamawiający zwróci wykonawcy wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, chyba, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający niezwłocznie dokona zwrotu wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Wadium wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kpim.lo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach