Przetargi.pl
„Przebudowa dworca kolejowego w Miechowie-Charsznicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Gminny Ośrodek Kultury”

Gmina Charsznica ogłasza przetarg

 • Adres: 32-250 Charsznica, ul. Kolejowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3836110 , fax. 41 3836240
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Charsznica
  ul. Kolejowa 20
  32-250 Charsznica, woj. małopolskie
  tel. 41 3836110, fax. 41 3836240
  REGON: 291010027
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.charsznica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa dworca kolejowego w Miechowie-Charsznicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na Gminny Ośrodek Kultury”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa budynku dworca kolejowego w Miechowie - Charsznicy wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku na gminny ośrodek kultury, realizowany w ramach inwestycji: „REWITALIZACJA CENTRUM GMINY W MIEJSCOWOŚCI MIECHÓW - CHARSZNICA”. Zakres projektu budowlanego obejmuje: - przebudowę części parteru budynku ze zmianą sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury oraz z wydzieleniem pomieszczenia na poczekalnię dla podróżnych, dla całego budynku remont elewacji budynku z dociepleniem ścian zewnętrznych oraz wymianą stolarki okiennej i zewnętrznej drzwiowej, - docieplenie stropów nad najwyższą kondygnacją użytkową. Zakres projektu budowlanego nie obejmuje dwóch pomieszczeń handlowych (sklep spożywczy), usytuowanych na parterze budynku oraz mieszkań, usytuowanych na pierwszej i drugiej kondygnacji. Zakres projektu budowlanego nie obejmuje również dachu budynku, który został w ostatnim czasie wyremontowany. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy” Przedmiot zamówienia dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 20014-2020 (RPOWM), Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach