Przetargi.pl
Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć. cz. II

Gmina Kadzidło ogłasza przetarg

 • Adres: 07420 Kadzidło, ul. Targowa
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 297 618 016
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kadzidło
  ul. Targowa 4
  07420 Kadzidło, woj. mazowieckie
  tel. 297 618 016
  REGON: 55066819500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kadzidlo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi w Dylewie kol. Suć. cz. II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi w Dylewie kol. Suć cz. II, składającą się z dwóch połączonych ze sobą odcinków drogowych o łącznej długości 1433,91 m. Przebudowa polega na wykonaniu nawierzchni bitumicznej o długości 1433,91 m, szerokości warstwy 4,5 – 4,0 m i grubości 5 cm na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z poboczami i oznakowaniem drogowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości – 15 000,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitało-wej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie za-mówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do siwz. Ponadto wykonawca zobowiązany jest załączyć następujące dokumenty: dowód wniesienia wadium, stosowne pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy), pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej w oparciu o art. 23 ustawy pzp, zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach