Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry)

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 046 8553717, 8553599, 8554569 , fax. 046 8552021
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  ul. Limanowskiego 45 45
  96-300 Żyrardów, woj. mazowieckie
  tel. 046 8553717, 8553599, 8554569, fax. 046 8552021
  REGON: 75015125000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-zyrardowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa drogi powiatowej nr 4725W Mszczonów - Piekary - Wygnanka - granica województwa - (Cychry) Szczegółowy zakres robót zawiera: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -odtworzenie trasy i punktów wysokościowych - 1,210 km; -frezowanie nawierzchni asfaltowej na gł. min. 7 cm - 1 500,00 m2; -rozebranie przepustów o śr. 40 cm - 130,00 m; -rozebranie przepustów gr. śr. 50 cm - 35,00 m. II. ROBOTY ZIEMNE -wykonanie wykopów - 732,50 m3. III. PODBUDOWY -stabilizacja podłoża cementem, gr. 20 cm - 1 465,00 m2; -podbudowa z kruszyw łamanego o gr. 10 cm górna warstwa - 1 465,00 m2. IV. ROBOTY DROGOWE -skropienie podbudowy emulsją asfaltową C60 B5 ZM - 1 355,00 m2; -warstwa wzmacniająca z syntetycznej siatki zbrojeniowej, zespolonej z włókniną-1 210,00m2; -podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm (warstwa wiążąca) - 1 295,00 m2; -wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 100 kg/m2 - 700,20 t; -warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 4 cm- 6 893,00m2. V. POBOCZA -wyrównanie pobocza z klińca 0/31,5 na śr. gr. 10 cm - 858,70 m2. VI. UŁOŻENIE RUR OCHRONNYCH TYPU AROTA -ułożenie rur osłonowych z PVC o śr. 140 mm - 250,00 mb. VII. ZJAZDY INDYWIDUALNE I PUBLICZNE -stabilizacja podłoża cementem, gr. 20 cm - 490,00 m2; -wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 490,00 m2; -przepusty rurowe pod zjazdami - rury polietylenowe PEHD o śr. 40 cm - 68,00 m; -przepusty rurowe pod zjazdami - rury polietylenowe PEHD o śr. 50 cm - 171,00 m; -przepusty rurowe pod zjazdami - rury polietylenowe PEHD o śr. 60 cm - 24,00 m; -wykonanie wykopów - 48,00 m3. VIII. ODTWORZENIE ROWÓW -odtworzenie rowów - 1 224,00 m3; -wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi - 1 200,00 m2. IX.STUDZIENKI -studzienki ściekowe z elementów betonowych o śr. 50 cm - 27,00 szt.; -kanały z rur PVC o śr. zewn. 20 cm - 220,00 m. X. REGULACJA STUDZIENEK -regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych - 3,00 szt.; XI. OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME - słupki z rur stalowych - 10,00 szt.; - pionowe znaki drogowe - 11,00 szt.; - oznakowanie poziome grubowarstwowe - 32,00 m2. Wymagania dotyczące jakości materiałów oraz wykonawstwa robót zgodne z: - Ogólną Specyfikacją Techniczną (OST) - D-M-00.00.00 - Wymagania ogólne; - Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 19 349,11 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć złotych 11/100) 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie: 3.1) w pieniądzu; Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Mszczonowie 79 9302 0004 5500 1296 2000 0020 KSEROKOPIĘ DOKUMENTU NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY. 3.2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, 3.3) w gwarancjach bankowych, 3.4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3.5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). Sposób przekazania wadium, o którym mowa w pkt. od 3.2) do 3.5): Oryginały dokumentów o których mowa w wyżej wymienionych punktach należy złożyć: w siedzibie zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, pokój 102 (Korespondencja) natomiast do oferty należy załączyć ich kserokopie. 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 6. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 7. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 8. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiat-zyrardowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach