Przetargi.pl
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254”

Powiat Włocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 87800 Włocławek, ul. Cyganka
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 230 46 00 , fax. 54 230 46 71
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Włocławski
  ul. Cyganka 28
  87800 Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 230 46 00, fax. 54 230 46 71
  REGON: 91086855300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.wloclawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2913C Lubraniec-Kruszynek od km 6+225 do km 11+254”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych– załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 3. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 4. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem” (Dz. U. 2016.1666 t.j. z dnia 2016.10.12), dotyczących: - pracowników fizycznych i wykonywania przez nich - robót rozbiórkowych, ziemnych i przygotowawczych metodą mechaniczną, wykonywania robót ziemnych metodą ręczną (pracownicy wykonujący roboty podstawowe przy wykonywaniu robót ziemnych), układania nawierzchni (pracownicy wykonujący roboty przy wykonywaniu robót związanych z układaniem nawierzchni i robotami brukarskimi). Dla udokumentowania zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przedłoży Zamawiającemu: - imienny wykaz osób zatrudnionych przy realizacji przedmiotowego zamówienia na podstawie umowy o pracę, ze wskazaniem formy zatrudnienia - wielkości etatu wraz z określeniem czynności jakie będą te osoby wykonywać w zakresie realizacji zamówienia. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie. 5. Okres gwarancji i rękojmi Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 60 miesięcy, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 84 miesiące. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert. 6. Uwaga: 1) Termin na usunięcie drzew i krzewów – do 15 marca 2019 r. 2) Rozliczenie Wykonawcy za drewno pozyskane z wycinki nastąpi w oparciu o wycenę rzeczoznawcy (brakarza). Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę wynikającą z ww. wyceny. 3) Materiały z rozbiórki należą do Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80.000,00PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 31 stycznia 2019 r. do godz. 10:00. 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty, Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (jeżeli dotyczy); Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); Potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach