Przetargi.pl
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2745W polegająca na dobudowie chodnika w miejscowości Kąty”

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ogłasza przetarg

 • Adres: 05480 Karczew, ul. Bohaterów Westerplatte
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 227 806 421 , fax. 227 806 421
 • Data zamieszczenia: 2018-07-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie
  ul. Bohaterów Westerplatte 36
  05480 Karczew, woj. mazowieckie
  tel. 227 806 421, fax. 227 806 421
  REGON: 1484859300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.powiat-otwocki.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2745W polegająca na dobudowie chodnika w miejscowości Kąty”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Nr 2706W polegająca na dobudowie chodnika w miejscowości Katy na odcinku od km 2+911 do 3+076,00 4.2 Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: a) oznakowanie terenu na czas robot budowlanych b) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe c) wykonanie odwodnienia d) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodnika, e) jednostronne ustawienie krawężnika 15x30 cm f) jednostronne ustawienie obrzeży 30 x 8 cm g) wykonanie warstwy odsączającej h) wykonanie podbudowy i) wykonanie nawierzchni chodnika, zjazdów oraz zatoki z kostki brukowej betonowej j) pogłębienie rowów k) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego l) regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych Pełen zakres zamówienia oraz niezbędne informacje znajdują się w projekcie chodnika. stanowiącą załącznik do SiWZ. Niezbędne materiały do realizacji przedmiotu zamówienia dostarczy Zamawiający. Pracowników oraz niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił w tym zakresie warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO , w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach