Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624 L Urszulin – Hańsk od km 6+630 do km 8+300

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 22200 Włodawa, ul. Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 723 018 , fax. 825 725 513
 • Data zamieszczenia: 2018-03-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Lubelska 60
  22200 Włodawa, woj. lubelskie
  tel. 825 723 018, fax. 825 725 513
  REGON: 11020019400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624 L Urszulin – Hańsk od km 6+630 do km 8+300
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L na odcinku 1670 m (od km 6+630 do 8+300). Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy oferent przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w formie pieniężnej, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624 L Urszulin - Hańsk” na rachunek ZDP w Banku Spółdzielczym w Parczewie Nr 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040. 4. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 5. Z dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż w pieniądzu musi wynikać, że wadium dotyczy przedmiotowego zamówienia. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Beneficjentem wadium jest Powiat Włodawski, 22-200 Włodawa, Al. J. Piłsudskiego 24 NIP 565-14-37-752 - Zarząd Dróg Powiatowych we Włodawie, 22-200 Włodawa, ul. Lubelska 60. Uwaga: Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione w terminie, jeżeli wpłynie na konto ZDP przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach