Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny w km 11+757 ÷ 12+117

Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie ogłasza przetarg

 • Adres: 08-410 Wola Rębkowska, ul. Przemysłowa 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 025 6822215
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie
  ul. Przemysłowa 45 45
  08-410 Wola Rębkowska, woj. mazowieckie
  tel. 025 6822215
  REGON: 01482375900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdgarwolin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1333W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny w km 11+757 ÷ 12+117
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy drogi powiatowej Nr 1333W Borowie - Wola Miastkowska - Miastków Kościelny w km 11+757 ÷ 12+117 polegającej na wyrównaniu istniejącej podbudowy betonem asfaltowym na szer. 4,2 m w ilości 113,4 Mg, wykonaniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm szer. 4,1 m oraz wykonaniu ścinki poboczy gr. 5cm szer. 1,0m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdgarwolin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach