Przetargi.pl
Przebudowa drogi nr 2845W - ul. Brzozowa w Walendowie

Powiat Pruszkowski ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Drzymały 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7381400 , fax. 022 728 92 47
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Pruszkowski
  ul. Drzymały 30 30
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 022 7381400, fax. 022 728 92 47
  REGON: 01326714400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.pruszkow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi nr 2845W - ul. Brzozowa w Walendowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi nr 2845W ul. Brzozowej na odcinku od skrzyżowania z drogą 2860 - ul. Nad Utratą (łącznie ze skrzyżowaniem) do granicy powiatu, na długości ok. 1121m, w zakresie: 1) przebudowa konstrukcji jezdni do kat. KR4; 2) wykonanie nawierzchni bitumicznej SMA; 3) budowa chodnika na długości 292 m; 4) wykonanie odwodnienia w postaci drenu francuskiego dł. 292 m, studni rewizyjnych i wpustu deszczowego; 5) wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Warunkiem rozpoczęcia robót jest protokolarne wprowadzenie organizacji ruchu na czas budowy, z udziałem zarządcy dróg. Szczegółowy zakres prac opisuje dokumentacja techniczna oraz specyfikacja wykonania i odbioru robót. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji w wymiarze co najmniej 36 miesięcy (maksymalny okres gwarancji to 72 miesięcy). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę dłuższego niż 72 miesięcy okresu gwarancji, do porównania złożonych ofert zostanie przyjęty maksymalny okres określony w SIWZ, tj. 72 miesięcy, natomiast w umowie uwzględniony będzie okres gwarancji zgodny ze złożoną ofertą. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.powiat.pruszkow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach