Przetargi.pl
Przebudowa drogi Na Koryciska w sołectwie Brzezówka 0+000-0+606

Gmina Hyżne ogłasza przetarg

 • Adres: 36-024 Hyżne, Hyżne 103
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2295002
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Hyżne
  Hyżne 103 103
  36-024 Hyżne, woj. podkarpackie
  tel. 017 2295002
  REGON: 69058208000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.hyzne.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi Na Koryciska w sołectwie Brzezówka 0+000-0+606
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi Przebudowa drogi Na Koryciska w sołectwie Brzezówka 0+000-0+606 Zakres robót obejmuje: Roboty przygotowawcze - Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV - Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10?cm, nakłady podstawowe Wykonanie podbudowy i nawierzchni -Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 5?cm - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa wiążąca, grubości 4?cm - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa asfaltowa ścieralna, grubości 3?cm - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7?cm- pobocza - Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7?cm- zjazdy Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót i projektem robót. 1. Wykonawca zobowiązuje się na przekazanym mu terenie budowy: 1) chronić mienie oraz zabezpieczać dostęp na teren budowy osobom nieupoważnionym przez całą dobę, 2) przestrzegać norm wynikających z obowiązujacych przepisów prawa, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, oraz zapewniać bezpieczeństwo osobom przebywajacym w otoczeniu terenu budowy, 3) ustalać i utrzymywać ogólny porządek na terenie budowy, w szczególności poprzez utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz bieżące usuwanie zbędnych maszyn, urządzeń, materiałów, odpadów, śmieci. 2. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować i oczyścić teren budowy po zakończeniu na nim robót budowlanych. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane używając własnych materiałów, maszyn i urządzeń. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje potencjałem maszynowym oraz potencjałem ludzkim posiadającym wiedzę, doświadczenie i odpowiednie kwalifikacje do należytego wykonania zobowiązań przyjętych na podstawie niniejszej umowy (wykonania robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego ich ukończenia) i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonanie przyjętych w niej zobowiązań. 4. Używając własnych materiałów według postanowień ustępu poprzedzającego niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się stosować materiały, zgodnie z warunkami przewidzianymi w SIWZ, które będą odpowiadać wymogom statuowanym w SIWZ oraz przedmiarze a także w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności Prawa budowlanego, ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych w zakresie dopuszczalności wprowadzania ich do obrotu i stosowania w budownictwie tzn. posiadania wymaganych atestów, certyfikatów oraz specyfikacji technicznych. 5. Na każde żądanie Zamawiającego (wyrażone również przez inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczalność wprowadzania materiałów używanych (użytych) do wykonywania robót budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz wszystkich innych dokumentów związanych z używanymi (użytymi) materiałami, które na mocy obowiązujących przepisów prawa zobowiązany jest posiadać Wykonawca. Żądający zastrzega sobie prawo skopiowania okazanych mu dokumentów. 6. Po zakończeniu realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. 7. Wykonawca zobowiązuje się ponieść wszelkie koszty związane z utrzymaniem i konserwacją zaplecza budowy oraz tymczasowych obiektów na placu budowy. 8. Wykonawca zobowiązuje się opracować i wdrożyć plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126). 9. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu zamówienia w tym na wbudowane urządzenia i materiały wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Realizacja uprawnień wynikających z rękojmi będzie wykonywana zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 10. Integralną część w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią również postanowienia Projektu umowy - w zakresie nieuregulowanym zapisami Rozdziału V SIWZ 11. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45233140-2 12. Uzupełnienie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią postanowienia projektu umów 13. , tj. Załącznika nr 7 do SIWZ oraz projekt uproszczony wraz z przedmiarem robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.hyzne.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach