Przetargi.pl
Przebudowa drogi leśnej nr 35 o długości 0,78 km w leśnictwie Podgórze

Nadleśnictwo Łąck ogłasza przetarg

 • Adres: 09-520 Łąck, ul. Lipowa 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2614001 , fax. 02628884
 • Data zamieszczenia: 2016-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Łąck
  ul. Lipowa 4 4
  09-520 Łąck, woj. mazowieckie
  tel. 024 2614001, fax. 02628884
  REGON: 61002195528001
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.lasy.gov.pl/lack
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednoska organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi leśnej nr 35 o długości 0,78 km w leśnictwie Podgórze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi leśnej nr 35 o długości 0,78 km w leśnictwie Podgórze w oddziałach 124/143; 123/142; 122/141. Realizacja w/w robót nastąpi z materiałów wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 40 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 złotych

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/nadl_lack/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach